HRlaw.pl

Autor: Aleksandra Wójcik

Aleksandra Wójcik, aplikantka adwokacka, zajmuje się indywidualnym i zbiorowym prawem pracy, w szczególności kwestiami dotyczącymi nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy oraz problematyką mobbingu, dyskryminacji i równego traktowania w zatrudnieniu, a także transgranicznymi aspektami prawa pracy. Doradza klientom w zakresie m.in. legalizacji pracy i pobytu obywateli państw trzecich w Polsce, delegowania obywateli państw trzecich do Polski oraz delegowania obywateli polskich za granicę.
Aleksandra Wójcik
Opublikowano Kategorie dane osobowe, zatrudnianie cudzoziemców

Rekrutacja cudzoziemca a dane osobowe – o co i na jakim etapie można oraz warto zapytać kandydata?

Dla pracodawcy prowadzącego rekrutację kluczowe są kompetencje zawodowe kandydatów. Równie istotny bywa jednak termin rozpoczęcia przez nich pracy.

Na datę rozpoczęcia pracy wpływa nie tylko okres wypowiedzenia w związku z aktualnym zatrudnieniem kandydata. W przypadku kandydatów będących obywatelami państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii) liczy się konieczność legalizacji pobytu i pracy na terytorium Polski.

Czytaj dalej Rekrutacja cudzoziemca a dane osobowe – o co i na jakim etapie można oraz warto zapytać kandydata?
Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – jakie istotne zmiany przewiduje projekt?

13 września 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (nr z wykazu: 400). Ma on przede wszystkim stanowić kompleksowy akt prawny, regulujący kluczowe zagadnienia dotyczące zatrudniania cudzoziemców – obecnie rozsiane po różnych ustawach i rozporządzeniach. Ma też – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu – doprowadzić do usprawnienia procedur i skrócenia czasu oczekiwania na decyzje. Oprócz drobnych zmian związanych m.in. z obowiązkami notyfikacyjnymi leżącymi po stronie pracodawcy, wprowadzeniem jednego typu zezwolenia na pracę dla wszystkich pracowników oddelegowanych na terytorium Polski (podzielonego aktualnie na 3 typy – C-E) czy też nadaniem obligatoryjnego charakteru przesłance odmowy wydania zezwolenia na pracę w przypadku pracodawców zalegających ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub podatkami, projekt przewiduje kilka istotnych zmian mogących mieć realne przełożenie na funkcjonowanie procedur legalizacyjnych w praktyce.

Czytaj dalej Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – jakie istotne zmiany przewiduje projekt?
Opublikowano Kategorie przepisy regulacyjne, umowa o pracę

Zmiany w kodeksie pracy: nowe obligatoryjne elementy umowy o pracę i rozszerzone obowiązki informacyjne pracodawcy

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, mający na celu wdrożenie do polskiego ustawodawstwa rozwiązań przewidzianych w dyrektywach unijnych[1], może istotnie wpłynąć na uprawnienia pracowników i, korelujące z nimi, obowiązki pracodawców. Nowelizacja przewiduje m.in. poszerzenie uprawnień związanych z rodzicielstwem, w tym poprzez wydłużenie urlopów rodzicielskich (w duchu work-life balance), jak również rewolucyjne zmiany dotyczące rozwiązywania umów o pracę. Zmierzając do osiągnięcia jak największej transparentności i przewidywalności w zatrudnieniu – modyfikuje także elementy obligatoryjne umowy o pracę oraz istotnie wpływa na (poszerza) obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika. 

Czytaj dalej Zmiany w kodeksie pracy: nowe obligatoryjne elementy umowy o pracę i rozszerzone obowiązki informacyjne pracodawcy
Opublikowano Kategorie Bez kategorii

Przekraczanie granicy polsko-ukraińskiej już nie tak łatwe

Osoby, które uciekły przed wojną z Ukrainy do Polski, a następnie wyjechały do Ukrainy, mogą nie zostać ponownie wpuszczone do Polski bez spełnienia dodatkowych warunków.

Pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, którzy uciekli z Ukrainy przed wojną, został uregulowany przepisami tzw. specustawy (ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Pobyt takich osób w Polsce jest co do zasady legalny do 24 sierpnia 2023 r. Zgodnie jednak z najnowszą praktyką polskich organów i służb, jeśli osoba taka choćby na chwilę wróci na terytorium Ukrainy, jej ponowny wjazd do Polski, co do zasady, odbywać się będzie na zasadach ogólnych.

Czytaj dalej Przekraczanie granicy polsko-ukraińskiej już nie tak łatwe