HRlaw.pl

Autor: Joanna Dudek

Joanna Dudek
Opublikowano Kategorie umowa o pracę

Zwolnienie z powodu działania siły wyższej

Od 26 kwietnia 2023 r. Kodeks pracy przewiduje możliwość zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Wprowadzenie tej instytucji nakazała tzw. dyrektywa work life balance (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE).

Dyrektywa work life balance ma m.in. ułatwić rodzicom i opiekunom łączenie życia zawodowego z prywatnym, a także prowadzić do zrównoważenia podziału obowiązków opiekuńczych między mężczyznami i kobietami. Zwolnienie z powodu działania siły wyższej wpisuje się więc w cel dyrektywy.

Czytaj dalej Zwolnienie z powodu działania siły wyższej
Opublikowano Kategorie transparentność i jawność wynagrodzenia

Koniec z asymetrią w negocjacjach płacowych?

Obecnie na polskim rynku pracy ujawnianie przez pracodawców wynagrodzeń jest standardem jedynie w niektórych branżach, w szczególności w sektorze IT. Wielu pracodawców nie ujawnia informacji o wynagrodzeniach w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Wydaje się, że w związku z tym normą jest nieujawnianie widełek wynagrodzeń w ogłoszeniach rekrutacyjnych, stosowanie postanowień o tajności wynagrodzenia oraz coraz rzadsze ustalanie przez pracodawców stawek zaszeregowania, co przekłada się na mniejszą jawność wynagrodzeń w organizacjach.

Jednocześnie brak jawności wynagrodzeń przyczynia się do utrwalania luki płacowej ze względu na płeć, która według danych Eurostatu z 2021 r. sięga w Unii Europejskiej 12,7%. W Polsce, według różnych źródeł, luka płacowa wynosi od 4,5% do niemal 20%. Różnice w szacunkach wynikają z przyjmowanej metodologii i zależą w szczególności od tego, czy badana jest tzw. surowa luka płacowa, stanowiąca różnicę pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem pracowników obu płci, czy tzw. skorygowana luka płacowa, która jest miarą różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn o podobnych cechach (np. wiek, poziom wykształcenia, staż pracy) czy zatrudnionych na podobnych stanowiskach.

Czytaj dalej Koniec z asymetrią w negocjacjach płacowych?
Opublikowano Kategorie różne

Dofinansowanie in vitro jako benefit pracowniczy

Leczenie niepłodności metodą in vitro pociąga za sobą koszty, które w związku z brakiem refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla wielu osób stanowią ogromny, a często niemożliwy do pokrycia własnymi środkami, wydatek. W niektórych polskich miastach funkcjonują wprawdzie samorządowe programy wsparcia, jednak dopłaty, jakie można z nich uzyskać, nie pokrywają wszystkich kosztów i dotyczą jedynie wybranych grup osób. Potencjalnym wsparciem dla osób borykających się z problemem niepłodności może być dofinansowanie przez pracodawcę leczenia metodą in vitro.

Czytaj dalej Dofinansowanie in vitro jako benefit pracowniczy
Opublikowano Kategorie różne

Sposób na kryzys bez redukcji zatrudnienia

Między młotem a kowadłem, czyli o zapomnianej instytucji w sytuacji kryzysowej pracodawcy

Aktualna sytuacja społeczno-ekonomiczna stawia pracodawców przed ogromnym wyzwaniem. Mierzą się oni z jednej strony z inflacyjnymi podwyżkami koniecznymi, by zatrzymać pracowników. Z drugiej strony zmagają się z rosnącymi cenami i kosztami prowadzonej działalności. W zależności od branży brak stabilności biznesowej oraz rozbieżności pomiędzy planowanymi a rzeczywistymi zyskami zmuszają ich coraz częściej do przeprowadzania tzw. zwolnień grupowych. Czy istnieje dla nich alternatywa, która ograniczy skutki spadku siły nabywczej pieniądza oraz wysokich kosztów prowadzenia działalności?

Czytaj dalej Sposób na kryzys bez redukcji zatrudnienia