HRlaw.pl

Kategoria: przepisy regulacyjne

Opublikowano Kategorie przepisy regulacyjne

Work life balance – czyli równowaga między pracą a domem z unijnej perspektywy

W 2019 r. przyjęta została tzw. dyrektywa work life balance (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE). Dyrektywa ta reguluje w szczególności minimalne wymagania dotyczące

  • urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i opiekuńczego,
  • elastycznej organizacji pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunów.

Państwa członkowskie, w tym Polska, mają czas na wprowadzenie w życie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy zasadniczo do 2 sierpnia 2022 r.[1] Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy wdrażającej m.in. omawianą dyrektywę. Wynika z niego, że planowany termin wejścia w życie zmian to 1 sierpnia 2022 r. Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu, lecz warto już teraz przyjrzeć się spodziewanym zmianom i ich kierunkom.

Czytaj dalej Work life balance – czyli równowaga między pracą a domem z unijnej perspektywy
Opublikowano Kategorie prawo UE, przepisy regulacyjne

Przejrzystsze zasady dostępu do zawodów regulowanych w UE?

Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt zmiany ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Projekt wdraża do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę w tym przedmiocie (2018/958). Ta z kolei stanowi uzupełnienie dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Termin na implementację upływa 30 lipca 2020 r.

Zmiany mają ujednolicić zasady i kryteria regulowania dostępu do zawodów regulowanych dla osób z innych państw UE. W państwach członkowskich nie ma bowiem jasności, według jakich kryteriów oceniana jest proporcjonalność wymogów, a poziom ich kontroli na różnych poziomach źródeł prawa jest niejednolity.

Czytaj dalej Przejrzystsze zasady dostępu do zawodów regulowanych w UE?