HRlaw.pl

Kategoria: przepisy regulacyjne

Opublikowano Kategorie przepisy regulacyjne

Zalety i wady przedłużonego okresu rozliczeniowego

Przedłużony okres rozliczeniowy jako narzędzie pozwalające na elastyczną organizację czasu pracy. Kiedy można stosować i jakich błędów unikać?

Elastyczność w ramach stosunku pracy jest często pożądana zarówno przez pracodawcę i pracownika. Tymczasem interesy stron stosunku pracy nie zawsze są jednakie.

Pracodawcy dążą bowiem do zapewnienia elastyczności rozumianej jako możliwość dostosowania warunków pracy, w tym jej czasu, do:

  • zmieniających się potrzeb biznesowych, a także
  • niejednokrotnie trudnych do przewidzenia okoliczności, na które pracodawcy nie mają wpływu (jak chociażby pandemia koronawirusa),

przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów zatrudnienia.  

Czytaj dalej Zalety i wady przedłużonego okresu rozliczeniowego
Opublikowano Kategorie przepisy regulacyjne, umowa o pracę

Zmiany w kodeksie pracy: nowe obligatoryjne elementy umowy o pracę i rozszerzone obowiązki informacyjne pracodawcy

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, mający na celu wdrożenie do polskiego ustawodawstwa rozwiązań przewidzianych w dyrektywach unijnych[1], może istotnie wpłynąć na uprawnienia pracowników i, korelujące z nimi, obowiązki pracodawców. Nowelizacja przewiduje m.in. poszerzenie uprawnień związanych z rodzicielstwem, w tym poprzez wydłużenie urlopów rodzicielskich (w duchu work-life balance), jak również rewolucyjne zmiany dotyczące rozwiązywania umów o pracę. Zmierzając do osiągnięcia jak największej transparentności i przewidywalności w zatrudnieniu – modyfikuje także elementy obligatoryjne umowy o pracę oraz istotnie wpływa na (poszerza) obowiązki informacyjne pracodawcy względem pracownika. 

Czytaj dalej Zmiany w kodeksie pracy: nowe obligatoryjne elementy umowy o pracę i rozszerzone obowiązki informacyjne pracodawcy
Opublikowano Kategorie przepisy regulacyjne

Work life balance – czyli równowaga między pracą a domem z unijnej perspektywy

W 2019 r. przyjęta została tzw. dyrektywa work life balance (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE). Dyrektywa ta reguluje w szczególności minimalne wymagania dotyczące

  • urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i opiekuńczego,
  • elastycznej organizacji pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunów.

Państwa członkowskie, w tym Polska, mają czas na wprowadzenie w życie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy zasadniczo do 2 sierpnia 2022 r.[1] Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy wdrażającej m.in. omawianą dyrektywę. Wynika z niego, że planowany termin wejścia w życie zmian to 1 sierpnia 2022 r. Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu, lecz warto już teraz przyjrzeć się spodziewanym zmianom i ich kierunkom.

Czytaj dalej Work life balance – czyli równowaga między pracą a domem z unijnej perspektywy
Opublikowano Kategorie prawo UE, przepisy regulacyjne

Przejrzystsze zasady dostępu do zawodów regulowanych w UE?

Do konsultacji publicznych trafił właśnie projekt zmiany ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Projekt wdraża do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę w tym przedmiocie (2018/958). Ta z kolei stanowi uzupełnienie dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Termin na implementację upływa 30 lipca 2020 r.

Zmiany mają ujednolicić zasady i kryteria regulowania dostępu do zawodów regulowanych dla osób z innych państw UE. W państwach członkowskich nie ma bowiem jasności, według jakich kryteriów oceniana jest proporcjonalność wymogów, a poziom ich kontroli na różnych poziomach źródeł prawa jest niejednolity.

Czytaj dalej Przejrzystsze zasady dostępu do zawodów regulowanych w UE?