HRlaw.pl

Kategoria: zatrudnianie cudzoziemców

Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Ważne zmiany w ustawie o cudzoziemcach

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów kilka dni temu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z zapowiedziami prace nad projektem mają się zakończyć w II kwartale 2024 r. Projekt przewiduje zmiany w kilku istotnych obszarach, m.in.:

  • wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE),
  • zastąpienie obowiązku składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w formie papierowej, osobiście w siedzibie urzędu wojewódzkiego obowiązkiem składania takich wniosków w postaci elektronicznej.
Czytaj dalej Ważne zmiany w ustawie o cudzoziemcach
Opublikowano Kategorie dane osobowe, zatrudnianie cudzoziemców

Rekrutacja cudzoziemca a dane osobowe – o co i na jakim etapie można oraz warto zapytać kandydata?

Dla pracodawcy prowadzącego rekrutację kluczowe są kompetencje zawodowe kandydatów. Równie istotny bywa jednak termin rozpoczęcia przez nich pracy.

Na datę rozpoczęcia pracy wpływa nie tylko okres wypowiedzenia w związku z aktualnym zatrudnieniem kandydata. W przypadku kandydatów będących obywatelami państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii) liczy się konieczność legalizacji pobytu i pracy na terytorium Polski.

Czytaj dalej Rekrutacja cudzoziemca a dane osobowe – o co i na jakim etapie można oraz warto zapytać kandydata?
Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – jakie istotne zmiany przewiduje projekt?

13 września 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (nr z wykazu: 400). Ma on przede wszystkim stanowić kompleksowy akt prawny, regulujący kluczowe zagadnienia dotyczące zatrudniania cudzoziemców – obecnie rozsiane po różnych ustawach i rozporządzeniach. Ma też – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu – doprowadzić do usprawnienia procedur i skrócenia czasu oczekiwania na decyzje. Oprócz drobnych zmian związanych m.in. z obowiązkami notyfikacyjnymi leżącymi po stronie pracodawcy, wprowadzeniem jednego typu zezwolenia na pracę dla wszystkich pracowników oddelegowanych na terytorium Polski (podzielonego aktualnie na 3 typy – C-E) czy też nadaniem obligatoryjnego charakteru przesłance odmowy wydania zezwolenia na pracę w przypadku pracodawców zalegających ze składkami na ubezpieczenia społeczne lub podatkami, projekt przewiduje kilka istotnych zmian mogących mieć realne przełożenie na funkcjonowanie procedur legalizacyjnych w praktyce.

Czytaj dalej Nowa ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców – jakie istotne zmiany przewiduje projekt?