HRlaw.pl

27 stycznia 2021

W dniu 28 stycznia 2021 r. upływa dla pracodawców termin na dokonanie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, w zakresie dotyczącym SARS-CoV-2, sporządzonej przed dniem 29 grudnia 2020 r.

Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r.

zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

W pozostałym zakresie, uwzględniającym klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych w brzmieniu nadanym ww. rozporządzeniem, pracodawcy są zobowiązani dokonać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego do dnia 20 listopada 2021 r.

Tekst rozporządzenia.