HRlaw.pl

21 maja 2021

18 maja 2021 opublikowano projekt ustawy regulującej zasady pracy zdalnej. Zgodnie z nim pracodawca może wydać pracownikowi polecenie wykonywania pracy zdalnie, jeżeli ten wcześniej zadeklaruje odpowiednie warunki lokalowe. Za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, odpowiada pracownik.

Pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia oceny ryzyka zawodowego oraz dostarczenia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz dostępu do Internetu, a także do zapewnienia pracownikowi pomoc techniczną  i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi narzędzi pracy.

Strony mogą także porozumieć się co do wykorzystania narzędzi będących własnością pracownika, za co pracownikowi przysługuje indywidualnie uzgodniony lub określony ryczałtowo ekwiwalent pieniężny.

Ponadto, w godzinach pracy i po uprzedniej zgodzie pracownika, pracodawca może przeprowadzić kontrolę w zakresie przestrzegania zasad BHP, stanu powierzonych narzędzi i wykonywania pracy. Czynności kontrolne nie mogą naruszać prywatności pracownika i innych osób, ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych.

Jeżeli praca zdalna jest wykonywana okazjonalnie (do 12 dni w roku) powyższe zasady nie znajdują zastosowania.