HRlaw.pl

13 września 2021

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (nr projektu: UD275).

Nadrzędnym celem projektu jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce – w tym w szczególności tzw. zezwoleń jednolitych (tj. na pobyt i pracę) – w których aktualnie odnotowuje się rażące naruszenia terminów ustawowych na załatwienie tego typu spraw administracyjnych. Zmiany mają również zmierzać do ułatwienia uzyskiwania zezwoleń na pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla gospodarki Polski.

Projektowane zmiany maja polegać m.in. na:

 • rezygnacji z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu w sprawach o udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na rzecz wymogu otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca;
 • wprowadzeniu nowego trybu zmiany zezwolenia jednolitego, jak również poszerzeniu katalogu okoliczności nie wymagających zmiany takiego zezwolenia;
 • umożliwieniu szybszego uzyskania zezwolenia jednolitego przez cudzoziemców mających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym  znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki;
 • wprowadzeniu:
  • 60-dniowych terminów na załatwienie sprawy przez organ pierwszej instancji, liczonych, co do zasady, od momentu, w którym wszystkie braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zostały uzupełnione, a cudzoziemiec dopełnił obowiązku osobistego stawiennictwa w urzędzie,
  • 90-dniowych terminów na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy,
  • 6-miesięcznych terminów na załatwienie sprawy dotyczącej udzielenia zezwolenia na pobyt stały oraz na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, liczonych, co do zasady, od momentu, w którym wszystkie braki formalne wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy zostały uzupełnione, a cudzoziemiec dopełnił obowiązku osobistego stawiennictwa w urzędzie;
 • umożliwieniu wymiany pomiędzy organami informacji na temat tego czy wjazd i pobyt cudzoziemca w Polsce mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.