HRlaw.pl

5 czerwca 2023

Legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce przedłużony co najmniej do 4 marca 2024 r.!

29 maja 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę[1], która wprowadza zmiany w tzw. specustawie ukraińskiej[2], wydłużając do 4 marca 2024 r. termin legalnego pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi.

Wydłuży się również okres legalnego pobytu dla osób uczących się, w tym ich rodziców i opiekunów:

Osoby uczące się: Legalny pobyt do:
– korzystające z wychowania przedszkolnego, realizujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki zgodnie z ustawą – Prawo oświatowe

– uczące się w przedszkolu lub szkole w ukraińskim systemie oświaty w trybie kształcenia na odległość

– realizujące naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych (od roku szkolnego 2022/2023)

31 sierpnia 2024 r.
– przystępujące do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym 30 września 2024 r.

Wydłużone zostały też terminy pozostałych form pomocy wskazanych w specustawie ukraińskiej. Przedłużenie dotyczy m.in.:

  • legalnego pobytu obywateli Ukrainy na podstawie ruchu bezwizowego,
  • wiz,
  • zezwoleń na pobyt czasowy,
  • kart pobytu,
  • polskich dokumentów tożsamości,
  • terminów do opuszczenia terytorium Polski,
  • terminów dobrowolnego powrotu.

Ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.

 

 

[1] Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz niektórych innych ustaw.

[2] Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.