HRlaw.pl

Flesztag: ZUS

3 listopada 2020

W dniu 3 listopada 2020 r. weszły w życie kolejne zmiany do rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2020 r.:

  • osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem są obowiązane poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji przez osobę zakażoną – organ inspekcji sanitarnej nie wydaje w tym przedmiocie decyzji; podstawą wypłaty wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego jest w takim przypadku oświadczenie złożone przez ubezpieczonego, przy czym pracodawca może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu;
  • ubezpieczeni sprawujący osobistą opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny objętym kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych są uprawnieni do zasiłku opiekuńczego; podstawą jego wypłacenia jest oświadczenie złożone przez ubezpieczonego, przy czym pracodawca może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu (przepis wszedł w życie z mocą wsteczną od 24 października 2020 r.);
  • do 4 grudnia 2020 r. pracownicy urzędów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym są kierowani do wykonywania pracy zdalnej z wyjątkiem jednostek organizacyjnych sądów i prokuratury oraz pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Tekst rozporządzenia dostępny tutaj.

27 października 2020
31 sierpnia 2020
27 marca 2020

25 marca 2020 r. minął okres 14 dni, przez który przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu zamknięcia placówek oświatowych z związku z COVID-19. Z kolei okres zamknięcia szkół, przedszkoli żłobków i innych placówek został wydłużony do dnia 10 kwietnia 2020 r.

W projekcie tzw. „Tarczy Antykryzysowej” znajdują się przepisy na podstawie, których Rada Ministrów będzie uprawniona do wydłużenia okres pobierania dodatkowego zasiłku, biorąc pod uwagę okres na jaki zostały zamknięte placówki oświatowe. Przepisy te mają obowiązywać z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r.

W związku z tym, że na chwilę obecną brak jest postawy prawnej do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego za okres przekraczający 14 dni, ZUS na swojej stronie internetowej informuje o możliwości składania wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy za dalszy okres w dwojaki sposób:

  1. poprzez oświadczenie do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki na dalszy okres, które to oświadczenie (wniosek) zostanie rozpatrzone po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, albo
  2. poprzez wystąpienie z wnioskiem o zasiłek opiekuńczy na ogólnych zasadach, który to wniosek po wejściu w życie znowelizowanych przepisów z mocą wsteczną od 26 marca 2020 r. zostanie potraktowany jako wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, a okres przyznanego zasiłku opiekuńczego, nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni kalendarzowych zasiłku opiekuńczego, lecz będzie wliczony do limitu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-po-25-marca-2020-r_/3250803