HRlaw.pl

20 lipca 2021

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka migracyjna Polski – kierunki działań 2021-2022” (ID179).

Dokument ma charakter programowy i zmierza do zidentyfikowania głównych problemów w zakresie wjazdu, pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce oraz określenia obszarów wymagających poprawy wraz ze wskazaniem kierunku opracowywanych zmian.

Jednymi z głównych założeń i postulatów wyrażonych w projekcie są:

  • poprawa efektywności systemu legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców w Polsce;
  • informatyzacja procedur (poprzez przede wszystkim elektronizację obiegu dokumentów);
  • ujednolicenie interpretacji prawa na poziomie centralnym (w tym poprzez m.in. utworzenie portalu szybkiej wymiany informacji pomiędzy urzędami wojewódzkimi lub przyjęcie koncepcji centralnego organu administracji rządowej, zajmującego się wydawaniem zezwoleń pobytowych, obsługiwanego przez lokalne urzędy i ich delegatury).

Projektowane zmiany przewidują m.in. zapewnienie cudzoziemcom łatwiejszego dostępu do zezwoleń (poprzez przede wszystkim skrócenie czasu trwania postępowań administracyjnych), wprowadzenie uproszczonych form legalizacji pobytu dla cudzoziemców wykonujących zawody deficytowe oraz wzmocnioną współpracę pomiędzy Polską, a państwami pochodzenia imigrantów (przy wykorzystaniu instrumentarium wypracowanego na forum Unii Europejskiej). Rozważane są rozwiązania mające ułatwić cudzoziemcom rozwój zawodowy i poszerzanie kwalifikacji (w tym poprzez m.in. uwzględnienie ich w Krajowym Funduszu Szkoleniowym). Polityka podkreśla także potrzebę zaimplementowania rozwiązań mających na celu zachęcenie absolwentów polskich szkół wyższych – zwłaszcza kierunków strategicznych, tj. technicznych i informatycznych – do pozostania w Polsce. Celem jest zmodyfikowanie struktury zatrudnienia cudzoziemców w Polsce oraz zapobiegnięcie tzw. „segmentacji rynku pracy” i nadmiernej koncentracji cudzoziemców w zawodach i branżach niewymagających wysokich kwalifikacji. W projekcie podkreślona została także generalna konieczność zapewnienia odpowiedniego standardu (należytych warunków) zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Główne założenia Polityki migracyjnej – choć sformułowane na dużym poziomie ogólności (i posiadające walor, w zasadzie, włącznie kierunkowy) – należy ocenić pozytywnie. Aktualne problemy, z którymi mierzy się rynek migracyjny, są jednak wypadkową wieloletnich zaniedbań i nadmiernie sformalizowanych procedur, które nie tylko doprowadziły do znacznych opóźnień w rozpoznawaniu spraw cudzoziemców przez organy administracji publicznej, ale również przez lata zniechęcały cudzoziemców (oraz pracodawców) do rozwijania długofalowych planów biznesowych w oparciu o zagraniczny personel na terytorium Polski. Pewnego remedium mogącego wywrzeć realny wpływ na pozytywną zmianę sytuacji migracyjnej, należałoby upatrywać w opracowaniu precyzyjnych – uproszczonych – rozwiązań proceduralnych i usprawnień w funkcjonowaniu urzędów (w tym w szczególności urzędów wojewódzkich), zapewniających poprawę wydajności oraz wzrost responsywności z ich strony.

Całość projektu dostępna tutaj.