HRlaw.pl

flesze

27 stycznia 2021
23 grudnia 2020

W dniu 28 grudnia 2020 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (zastępując rozporządzenie z 1 grudnia 2020 r.) regulujące między innymi obostrzenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dotyczące pracowników i pracodawców. Zgodnie z nowym rozporządzeniem do 17 stycznia 2020 r.:

  • obowiązywać będą dotychczasowe zasady zakrywania ust i nosa w zakładach pracy. W dalszym ciągu należy zatem zakrywać usta i nos jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej (przy czym odkrycie ust i nosa jest możliwie między innymi w przypadku spożywania posiłków lub napojów);
  • wprowadza się 10-dniową kwarantannę w stosunku do osób przekraczających granicę Polski, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski; rozporządzenie przewiduje jednak szereg wyjątków – kwarantannie nie będą podlegać między innymi osoby, które przekraczają granicę wewnętrzną UE w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz osoby zaszczepione.

Niezmiennie (na chwilę obecną do 17 stycznia 2021 r.) zakłady pracy mają obowiązek zapewnić pracownikom i innym osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji, a ponadto odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszące co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Treść rozporządzenia