polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej https://hrlaw.pl/pl/

1. Jaki jest cel tego dokumentu?

Korzystanie ze strony internetowej https://hrlaw.pl/pl/ (dalej: „Strona”) wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób korzystających ze Strony.

Ten dokument przedstawia informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Strony związanych z korzystaniem przez nich ze Strony zgodnie z RODO (czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Czego się dowiesz z tego dokumentu?

W tym dokumencie znajdziesz m.in. informacje o tym:

 • kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze Strony (pkt 4),
 • jak się z nami skontaktować (pkt 5),
 • w jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe (pkt 6),
 • jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych (pkt 11).

3. Co oznaczają pojęcia używane w tym dokumencie?

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie w tym dokumencie:

 • „Dane” – dane osobowe osób korzystających ze Strony przetwarzane w związku z korzystaniem przez te osoby ze Strony, w tym przeglądane przez nie elementy i podstrony na Stronie, logi, informacje o wykorzystywanych przez nie urządzeniach, adres IP, ustawienia przeglądarki, informacje o urządzeniu (np. IMEI), informacje o błędach, jakie nastąpiły przy połączeniu ze Stroną,
 • „Polityka” – ta polityka prywatności,
 • „Polityka cookies” – dokument zawierający informacje na temat plików cookies używanych na Stronie, który jest dostępny pod adresem: https://hrlaw.pl/polityka-cookies
 • „Ty” – użytkownik Strony.

4. Kto jest administratorem danych osobowych użytkowników Strony przetwarzanych w związku z działaniem Strony?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony jest WiW Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 10 („Administrator”, „my”).

Jako administrator Danych jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich Danych zgodnie z prawem oraz mamy w związku z tym szereg obowiązków wynikających z przepisów – we wszelkich sprawach związanych z Danymi powinieneś kontaktować się z nami.

5. Jak można się z nami skontaktować?

W sprawach związanych z Danymi, w szczególności w sprawach związanych z wykonywaniem praw przysługujących na podstawie przepisów dotyczących ochrony Danych, o których mowa w pkt 11 poniżej, prosimy o kontakt drogą pisemną na wskazany w pkt 4 adres siedziby Administratora lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: dane.osobowe@wardynski.com.pl 

6. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania przez nas Danych, a także ewentualne skutki niepodania Danych?

Cel przetwarzania Danych

Podstawa przetwarzania Danych

Skutki niepodania Danych

Umożliwienie Ci niezakłóconego i prawidłowego korzystania ze Strony zgodnie z jej funkcjonalnościami i regulaminem korzystania ze Strony

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Dane zbierane automatycznie

W niektórych przypadkach – realizacja obowiązków prawnych, w tym obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prawo do żądania Danych wynika z przepisów prawa. Niepodanie Danych uniemożliwi nam należyte wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych i może wiązać się z innymi skutkami prawnymi w zależności od sytuacji

W niektórych przypadkach – odpowiedzi na przesłane do nas zapytania czy w celu ustosunkowania się do reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes obejmujący nasze prawo do odpowiedzi na Twoje zapytania

Podanie przez Ciebie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi Twojego zapytania

W celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych w zakresie, w którym wyrazisz na to zgodę

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes obejmujący prawo kierowania do Ciebie treści handlowych i marketingowych w zakresie wynikającym z wyrażonej przez Ciebie zgody na przesyłanie do Ciebie takich treści opartej na odrębnych przepisach, w szczególności przepisach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Podanie przez Ciebie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne abyś mógł otrzymywać od nas newsletter

W niektórych przypadkach – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes obejmujący nasze prawo do podjęcia działań zmierzających do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Dane zbierane automatycznie

Wykrywanie ewentualnych zagrożeń lub awarii w celu zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego działania Strony, w szczególności w celu wykrywania, zapobiegania i ograniczania skutków awarii, cyberataków i podobnych zdarzeń

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes obejmujący prawo do zapewnienia bezpiecznego i nieprzerwanego działania Strony

Dane zbierane automatycznie

Cele analityczne i statystyczne w celu ulepszania Strony

art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes obejmujący prawo do przeprowadzenia badań analitycznych w celu ulepszania Strony

Dane zbierane automatycznie

7. Jakie są źródła pozyskiwania przez nas Danych? Jakie są kategorie tych Danych?

Źródło Danych

Sposób zbierania Danych i kategorie zbieranych Danych

Dane zbierane bezpośrednio od Ciebie (np. gdy prześlesz do nas zapytanie)

Dane są podawane przez Ciebie, gdy prześlesz do nas zapytanie lub zapiszesz się do newslettera

Dane zbierane przez nas automatycznie podczas korzystania ze Strony przez Ciebie (bez Twojego bezpośredniego udziału), m.in. dzienniki aktywności czy tzw. logi

Dane obejmują np. przeglądane przez Ciebie elementy i podstrony, logi, informacje o Twoim urządzeniu, adres IP, ustawienia przeglądarki, informacje o Twoim urządzeniu (np. IMEI), informacje o błędach, jakie nastąpiły przy Twoim połączeniu ze Stroną

8. Czy będziemy przekazywać Dane innym odbiorcom? Kto może być odbiorcą Danych?

W niektórych przypadkach będziemy przekazywać Twoje Dane innym podmiotom – o ile i w zakresie, w jakim będzie to dozwolone przepisami o ochronie danych osobowych, w tym po spełnieniu ewentualnych warunków przewidzianych tymi przepisami.

Dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom usług i rozwiązań IT, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczenia, usługi pocztowe i kurierskie, podmiotom świadczącym usługi audytu, a także spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowej co Administrator.

Ponadto Dane mogą być udostępniane sądom i organom władzy publicznej (np. organom podatkowym), jeżeli jest to wymagane w związku z obroną lub dochodzeniem roszczeń lub gdy wymagają tego przepisy prawa.

9. Czy będziemy przekazywać Twoje Dane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie będziemy przekazywać Twoich Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo przechowujemy Dane?

Twoje Dane będziemy przechowywać przez okres, jaki jest konieczny ze względu na cel gromadzenia tych Danych.

Oznacza to m.in., że:

 1. Dane zebrane w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie/żądanie będą przetwarzane do momentu realizacji zapytania/żądania oraz przez ustawowy okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 2. Dane zebrane w celu przesyłania Ci newslettera będą przetwarzane nie dłużej niż do ustania naszego prawnie uzasadnionego interesu w tym zakresie (w szczególności nie dłużej niż do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych opartej na odrębnych przepisach tego dotyczących);
 3. Dane zebrane w celach analitycznych i statystycznych będą przetwarzane przez okres niezbędny dla osiągnięcia celów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem i rozwojem Strony,
 4. W przypadku Danych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody Dane będą przechowywane nie dłużej niż do czasu wycofania zgody,
 5. Dane przetwarzane przez nas w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji tego celu, nie dłużej niż do upływu ustawowego okresu przedawnienia,
 6. W przypadku, gdy obowiązek przechowywania Danych wynika z przepisów prawa (np. prawa podatkowego lub rachunkowego), odpowiednie Dane będziemy przechowywać przez okres wymagany odpowiednimi przepisami.

11. Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych?

Ponieważ przetwarzamy Twoje Dane, przysługują Ci prawa: do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych. Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii Danych.

Ponadto w zakresie, w jakim przetwarzamy Dane na podstawie zgody, przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pisemny lub za pośrednictwem e-mail (dane.osobowe@wardynski.com.pl). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody.

Jeżeli Dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Przysługuje Ci także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Czy będziemy wykorzystywać Twoje Dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Nie będziemy wykorzystywać Twoich Danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

13. Zmiany Polityki

Ta Polityka może co jakiś czas ulegać zmianie, w szczególności, gdy zmienia się działanie Strony (np. wprowadzane są nowe funkcjonalności) lub gdy zmieniają się przepisy. Poniżej znajduje się informacja o dacie ostatniej aktualizacji.

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 24 kwietnia 2024 r.