regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie https://hrlaw.pl/pl/

 

1. Postanowienia wstępne

 1. Ten dokument określa warunki i zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego na stronie https://hrlaw.pl/pl/ prowadzonego przez WiW Services sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 10.
 2. Ten dokument jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2. Definicje

 1. Użyte w tym dokumencie wyrażenia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
  1. Serwis” – serwis internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://hrlaw.pl/pl/
  2. WIW”, „Usługodawca” – WiW Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-478 Warszawa, Al. Ujazdowskie 10
  3. Regulamin” – ten regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępny pod adresem https://hrlaw.pl/regulamin
  4. Użytkownik” – każda osoba (fizyczna lub prawna) lub inny podmiot korzystający z Serwisu, w tym odwiedzający stronę https://hrlaw.pl/pl/

 

3. Ważne zastrzeżenia dotyczące charakteru treści i odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie

 1. Wszelkie materiały w Serwisie zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. WIW, autorzy treści ani kancelaria Wardyński i Wspólnicy sp.k. nie ponoszą odpowiedzialności za żadne stwierdzenie zawarte w treści Serwisu. Użytkownicy odwiedzający stronę https://hrlaw.pl/pl/, a także inne osoby mające dostęp do treści Serwisu lub z nich korzystające nie powinni opierać się na treściach Serwisu przy podejmowaniu decyzji co do swoich praw lub obowiązków, prowadzonej działalności, spraw, sporów, roszczeń, postępowań i powinni każdorazowo zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się, w szczególności, do ich praw i obowiązków.
 2. WIW stara się umieszczać w Serwisie aktualne i przydatne materiały, nie może jednak zagwarantować dokładności, skuteczności, poprawności, rzetelności czy przydatności jakiejkolwiek informacji, w tym informacji prawnej, zawartej w materiałach umieszczonych w Serwisie oraz nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, skuteczność, poprawność, rzetelność, czy przydatność jakiejkolwiek informacji prawnej zawartej w materiałach umieszczonych w Serwisie.

 

4. Dane kontaktowe Usługodawcy

Nazwa:

WiW Services sp. z o.o.

Adres:

Al. Ujazdowskie 10; 00-478 Warszawa

Nr KRS:

0000271198

NIP:

7010050575

Adres poczty elektronicznej:

hrlaw@wardynski.com.pl

 

5. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, newsletter

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie tego Regulaminu przez Usługodawcę obejmują umożliwianie Użytkownikom dostępu do treści zawartych w Serwisie za pośrednictwem sieci Internet, w celu i w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Treści dostępne w Serwisie podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa na rzecz Usługodawcy.
 3. Serwis nie jest przeznaczony dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia.
 4. Jeśli wyrazisz zgodę, Usługodawca będzie przesyłał Ci informacje handlowe i marketingowe w wybranym przez Ciebie zakresie. Newsletter będzie przesyłany nie dłużej niż do momentu rezygnacji z jego otrzymywania.

 

6. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Serwis dostępny jest dla osób korzystających z Internetu. Usługodawca jest wyłącznym właścicielem i operatorem Serwisu i strony internetowej, na której Serwis się znajduje.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację treści tego Regulaminu przez Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać postanowień Regulaminu.
 4. Za korzystanie z Serwisu Usługodawca nie pobiera jakichkolwiek opłat.
 5. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po spełnieniu następujących minimalnych wymagań technicznych: posiadanie połączenia z siecią Internet, posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet oraz posiadanie należycie skonfigurowanej w aktualnej wersji przeglądarki internetowej, która umożliwia wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript. Otrzymywanie newslettera będzie możliwe jedynie w przypadku posiadania poczty elektronicznej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu lub za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym.
 7. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi), które pozwalają na korzystanie z Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym Regulaminem lub przepisami prawa.
 8. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu: (i) zgodnie z jego przeznaczeniem jako Serwisu prezentującego treści wyłącznie o charakterze informacyjnym i popularyzatorskim oraz (ii) zgodnie z przepisami prawa, oraz (iii) w sposób zgodny i odpowiadający charakterowi Serwisu, w szczególności z zastrzeżeniem postanowień sekcji 3 powyżej.

 

7. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu z WIW następuje każdorazowo z chwilą wejścia Użytkownika do Serwisu z wykorzystaniem przeglądarki internetowej (tzn. z chwilą wyświetlenia treści Serwisu przez przeglądarkę internetową Użytkownika), a rozwiązanie umowy o korzystanie z Serwisu następuje każdorazowo ze skutkiem natychmiastowym z chwilą zaprzestania korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Na podstawie umowy, o której mowa w pkt 7.1 powyżej, Usługodawca udziela Użytkownikowi dostępu do Serwisu i umożliwia mu korzystanie z jego funkcjonalności oraz zobowiązuje się do dołożenia starań, by Serwis działał w sposób ciągły i niezakłócony.
 3. Z uwagi na charakter usług dostępnych w Serwisie Użytkownicy nie mają prawa do odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną po jej zawarciu. Użytkownicy mogą natomiast w każdej chwili rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez zaprzestanie korzystania ze Serwisu.

 

8. Odpowiedzialność za działanie Serwisu

 1. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem o zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych i technicznych.
 2. Usługodawca dokłada starań, by Serwis działał w sposób niezakłócony i ciągły. Usługodawca zastrzega jednak, że nie da się wykluczyć awarii, błędów czy innych sytuacji (np. modernizacji czy aktualizacji) uniemożliwiających lub utrudniających korzystanie z Serwisu. W najszerszym dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa zakresie, Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody związane z wystąpieniem zdarzeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

9. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email hrlaw@wardynski.com.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy. Reklamacja powinna, w miarę możliwości, opisywać problem z funkcjonowaniem Serwisu.
 3. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana przez Usługodawcę na adres email wskazany w reklamacji. Jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, odpowiedź zostanie przesłana na adres email wskazany w piśmie. Jeżeli nie podano adresu email, odpowiedź zostanie przesłana na adres nadania reklamacji.

 

10. Spory

 1. Wszelkie spory związane ze świadczeniem usług o świadczenie drogą elektroniczną, których dotyczy Regulamin, będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 2. Użytkownicy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej służącej do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.

 

 11. Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego Regulaminu od czasu do czasu. Po dokonaniu zmian w treści Regulaminu Usługodawca zamieści informację o tej zmianie na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.
 2. Aktualna treść Regulaminu jest dostępna w Serwisie pod adresem: https://hrlaw.pl/regulamin.

 

12. Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników – więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności Serwisu dostępnej pod adresem: https://hrlaw.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Prawem właściwym dla tego Regulaminu i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, których Regulamin dotyczy, jest prawo polskie.
 3. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany za pośrednictwem Internetu pod adresem, o którym mowa w pkt 11.2 powyżej, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą komputera i podobnych urządzeń.
 4. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności postanowień Regulaminu z treścią bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Data wejścia w życie Regulaminu: 24 kwietnia 2024 r.