HRlaw.pl

Opublikowano Kategorie zatrudnianie cudzoziemców

Ważne zmiany w ustawie o cudzoziemcach

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów kilka dni temu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z zapowiedziami prace nad projektem mają się zakończyć w II kwartale 2024 r. Projekt przewiduje zmiany w kilku istotnych obszarach, m.in.:

  • wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE),
  • zastąpienie obowiązku składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w formie papierowej, osobiście w siedzibie urzędu wojewódzkiego obowiązkiem składania takich wniosków w postaci elektronicznej.
Czytaj dalej Ważne zmiany w ustawie o cudzoziemcach
Opublikowano Kategorie dane osobowe

Nieuprawniony dostęp do danych pracowników

To czwarty artykuł z serii, w której poruszamy kwestię obowiązków administratorów danych w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych w kontekście pracowniczym – wspierając się wytycznymi 01/2021 w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych przyjętymi 14 grudnia 2021 r. (wersja 2.0) opublikowanych przez Europejską Radę Ochrony Danych (EROD).

Przykład 4. Eksfiltracja poczty elektronicznej

Sieć hipermarketów wykryła trzy miesiące po konfiguracji, że niektóre konta poczty elektronicznej zostały zmienione i stworzono reguły, zgodnie z którymi każda wiadomość e-mail zawierająca określone wyrażenia (np. „faktura”, „płatność”, „przelew bankowy”, „uwierzytelnienie karty kredytowej”, „dane rachunku bankowego”) była przenoszona do nieużywanego folderu i przekazywana na zewnętrzny adres e-mail. Ponadto do tego czasu przeprowadzono już atak socjotechniczny, tzn. sprawca ataku, podając się za dostawcę, zmienił dane rachunku bankowego dostawcy na swoje własne. Ponadto wysłano już kilka fałszywych faktur zawierających nowe dane rachunku bankowego.

Czytaj dalej Nieuprawniony dostęp do danych pracowników
Opublikowano Kategorie umowa o pracę

Zwolnienie z powodu działania siły wyższej

Od 26 kwietnia 2023 r. Kodeks pracy przewiduje możliwość zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej. Wprowadzenie tej instytucji nakazała tzw. dyrektywa work life balance (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE).

Dyrektywa work life balance ma m.in. ułatwić rodzicom i opiekunom łączenie życia zawodowego z prywatnym, a także prowadzić do zrównoważenia podziału obowiązków opiekuńczych między mężczyznami i kobietami. Zwolnienie z powodu działania siły wyższej wpisuje się więc w cel dyrektywy.

Czytaj dalej Zwolnienie z powodu działania siły wyższej
Opublikowano Kategorie dane osobowe

Pracownik gubi laptopa

To trzeci artykuł z serii, w której omawiamy obowiązki administratorów danych w zakresie naruszeń ochrony danych osobowych w kontekście pracowniczym, wspierając się wytycznymi 01/2021 w sprawie przykładów dotyczących zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych przyjętymi 14 grudnia 2021 r. (wersja 2.0) opublikowanych przez Europejską Radę Ochrony Danych (EROD).

Przykład 3. Skradziony nośnik zawierający niezaszyfrowane dane osobowe

Skradziono elektroniczny notebook pracownika przedsiębiorstwa świadczącego usługi. Skradziony notebook zawierał imiona, nazwiska, płeć, adresy i daty urodzenia ponad 100 000 klientów. Ze względu na niedostępność skradzionego urządzenia nie można było ustalić, czy naruszona została ochrona także innych kategorii danych osobowych. Dostęp do dysku twardego notebooka nie był chroniony żadnym hasłem. Dane osobowe można było przywrócić z dostępnych codziennych kopii zapasowych (patrz s. 28 Wytycznych).

Czytaj dalej Pracownik gubi laptopa