HRlaw.pl

Opublikowano Kategorie przepisy regulacyjne

Work life balance – czyli równowaga między pracą a domem z unijnej perspektywy

W 2019 r. przyjęta została tzw. dyrektywa work life balance (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE). Dyrektywa ta reguluje w szczególności minimalne wymagania dotyczące

  • urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i opiekuńczego,
  • elastycznej organizacji pracy dla pracowników będących rodzicami lub opiekunów.

Państwa członkowskie, w tym Polska, mają czas na wprowadzenie w życie przepisów niezbędnych do wykonania dyrektywy zasadniczo do 2 sierpnia 2022 r.[1] Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy wdrażającej m.in. omawianą dyrektywę. Wynika z niego, że planowany termin wejścia w życie zmian to 1 sierpnia 2022 r. Projekt ustawy nie został jeszcze skierowany do Sejmu, lecz warto już teraz przyjrzeć się spodziewanym zmianom i ich kierunkom.

Czytaj dalej Work life balance – czyli równowaga między pracą a domem z unijnej perspektywy
Opublikowano Kategorie sygnaliści

Nowy projekt ustawy o sygnalistach – lepszy od poprzedniego?

Mijają cztery miesiące od upływu terminu na implementację unijnej dyrektywy o sygnalistach (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii). Na dzień 17 grudnia 2021 r. właściwie żadne z państw członkowskich nie miało przyjętych przepisów krajowych implementujących powyższą dyrektywę do krajowych porządków prawnych. Wśród tego grona jest również Polska – 27 stycznia 2022 r. Komisja Europejska wezwała Polskę do usunięcia naruszenia prawa unijnego w postaci braku transpozycji dyrektywy.

Czytaj dalej Nowy projekt ustawy o sygnalistach – lepszy od poprzedniego?
Opublikowano Kategorie ZUS

Ryzykowny trójkąt umów – ostatnie uchwały Sądu Najwyższego

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy podjął 2 istotne z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych uchwały (III UZP 3/21 oraz III UZP 6/21). Obie uchwały dotyczące interpretacji art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych („Ustawa”) nie  są korzystne dla przedsiębiorców.

Czytaj dalej Ryzykowny trójkąt umów – ostatnie uchwały Sądu Najwyższego
Opublikowano Kategorie Bez kategorii

Czy pandemia wpływa na ważność uprawnień pracowników?

Wstęp

Ze względu na trwającą pandemię COVID-19 czasowo został wyłączony wymóg aktualizacji kwalifikacji pracownika wymaganych przez przepisy. Tym samym wydłużony został również okres obowiązywania dokumentów, które potwierdzają ich posiadanie.

Z perspektywy pracodawcy znajdujemy tutaj trzy podstawowe elementy – 1) uprawnienia i kwalifikacje BHP, 2) dokumenty związane z kierowaniem pojazdami oraz 3) inne uprawnienia.

Czytaj dalej Czy pandemia wpływa na ważność uprawnień pracowników?