• Jawność wynagrodzeń

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/970 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania.

  10 maja 2023
  Uchwalenie dyrektywy

  Tekst dyrektywy (na stronie EUR-lex)

  Przejrzystość wynagrodzeń w UE (na stronie Rady Europejskiej)

  Koniec z asymetrią w negocjacjach płacowych? (na HRlaw.pl)

  7 czerwca 2026
  Wdrożenie przepisów dyrektywy
  7 czerwca 2027
  Sprawozdania średnich i dużych pracodawców

  Pracodawcy zatrudniający 250 pracowników lub więcej będą składać pierwsze sprawozdania do 7 czerwca 2027, a następnie co roku

  Pracodawcy zatrudniający od 150 do 249 pracowników będą składać pierwsze sprawozdania do 7 czerwca 2027, a następnie co trzy lata

  31 stycznia 2028
  Statystyki

  Państwa członkowskie będą przekazywać Eurostatowi dane krajowe umożliwiające obliczenie luki płacowej w ujęciu rocznym od 31 stycznia 2028 (za 2026 rok), a następnie co roku

  7 czerwca 2028
  Sprawozdawczość państw

  Państwa członkowskie będą przekazywać Komisji Europejskiej dane, dotyczące luki płacowej, otrzymane od pracodawców oraz zgromadzone w wyniku skarg wniesionych przez pracowników do 7 czerwca 2028, a następnie co dwa lata

  7 czerwca 2031
  Sprawozdania małych pracodawców

  Pracodawcy zatrudniający od 100 do 149 pracowników będą składać pierwsze sprawozdania do 7 czerwca 2031, a następnie co trzy lata

  Jednocześnie jest to termin na sprawozdania państw członkowskich ze stosowania dyrektywy i jej wpływu w praktyce

  7 czerwca 2033
  Sprawozdanie Komisji

  Komisja Europejska złoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (UE) sprawozdanie z wykonania dyrektywy wraz z ewentualnymi propozycjami ustawodawczymi