flesze: #prawo UE

23 maja 2024
Nowe obowiązki pracodawców w związku z implementacją dyrektywy CSRD

Toczą się prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Jednym z celów nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy CSRD, z czego wyniknie nowy obowiązek dla pracodawców w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorstw co do zrównoważonego rozwoju. Pracodawcy, w zależności od liczby zatrudnionych osób, będą zobowiązani przedstawiać informacje na temat kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Z perspektywy prawa pracy istotna będzie analiza obszaru społecznego (ang. social).

czytaj dalej
29 stycznia 2024
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie czynników szkodliwych dla zdrowia

22 stycznia 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Nowelizacja zakłada:

  • wprowadzenie nowych wartości najwyższego dopuszczalnego stężenia dla niektórych czynników szkodliwych,
  • rozszerzenie o nowych substancje chemiczne Wykazu wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
czytaj dalej
28 sierpnia 2023

Prezydent podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze rozwiązania wynikające z tej ustawy:

czytaj dalej

6 czerwca 2023 r. weszła w życie unijna dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń. Państwa członkowskie UE mają czas do 7 czerwca 2026 r. na wdrożenie jej przepisów do prawa krajowego.

Przepisy dyrektywy mają na celu egzekwowanie równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w państwach członkowskich i zapobieganie różnicom w wynagrodzeniach.

Najważniejsze obowiązki pracodawcy wynikające z dyrektywy to:

  • obowiązek informowania kandydatów do pracy o początkowym poziomie wynagrodzenia lub przedziale wynagrodzenia przewidzianego w odniesieniu do danego stanowiska, opartego na obiektywnych i neutralnych pod względem płci kryteriach;
  • obowiązek raportowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn przez przedsiębiorstwa (publiczne i prywatne) zatrudniające co najmniej 100 pracowników.

W związku z dyrektywą pracodawcy będą musieli dokonać przeglądu procesu rekrutacji, opisów stanowisk oraz polityki wynagradzania pod kątem neutralnych pod względem płci kryteriów wynagradzania.

Pracownicy zyskają natomiast prawo do informacji o średnim poziomie wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę o takiej samej wartości.

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad wprowadzeniem do unijnego systemu wizowego elektronicznych dokumentów, które miałyby zastąpić naklejki wizowe odpowiadające wizom Schengen.

Planowane jest też utworzenie jednolitej platformy online do składania wniosków wizowych, bez potrzeby osobistego stawiennictwa we właściwym konsulacie.

Źródło >>> 

30 marca 2022

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (numer projektu: UC118).

Projekt ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw 2019/1152 (w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej) i 2019/1158 (tzw. dyrektywa work-life balance) oraz wprowadzenie zmian zapewniających pełną zgodność przepisów dotyczących wypowiadania umów o pracę na czas określony z dyrektywą 1999/70/WE.

czytaj dalej