flesze: #emerytury

30 czerwca 2022

20 czerwca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania i trybu przekazywania informacji dotyczącej uczestników pracowniczych programów emerytalnych oraz jej wzoru z 14 czerwca 2022 r. (numer projektu: 551).

Zgodnie z założeniami projektu zarządzający (instytucja finansowa lub fundusz emerytalny) ma sporządzać informację dotyczącą uczestnika pracowniczego programu emerytalnego:

  • na trwałym nośniku informacji umożliwiającym przechowywanie przez okres odpowiedni dla celu sporządzenia zawartej na nim informacji,
  • w sposób umożliwiający jej zmianę,
  • w sposób umożliwiający niezmienione odtworzenie przechowywanej informacji.
czytaj dalej
4 lutego 2020
emerytury
Sejm skierował do konsultacji poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Zgodnie z projektem pracownicy o bardzo długim stażu pracy mogliby przejść na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Dotyczyłoby to kobiet, które mają ukończone 55 lat i co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, oraz mężczyzn, którzy mają ukończone 60 lat i co najmniej 40-letni okres składkowy i nieskładkowy.
17 stycznia 2020
IKE

Parlament rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Projekt ustawy dostępny jest pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=968726E333ABAF3CC12584E0004ABEDC

Zgodnie z art. 33 ust. 1 projektu ustawy pieniądze zgromadzone w OFE mają trafiać na IKE automatycznie. Przekazanie oszczędności do ZUS będzie natomiast wymagało złożenia w OFE odpowiedniej deklaracji. Na podjęcie decyzji o przekazaniu oszczędności do ZUS projekt ustawy przewiduje krótki okres dwóch miesięcy: od 1 czerwca (czyli od momentu wejścia projektowanych przepisów w życie) do 1 sierpnia 2020 r.

Środki przenoszone z OFE na IKE zostaną obłożone jednorazową zryczałtowaną opłatą w wysokości 15% wartości środków na rachunku OFE, rozłożoną na dwie raty, ponoszoną przez obywateli. Wypłata środków z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego nie będzie już za to opodatkowana (w przeciwieństwie do środków przeniesionych do ZUS). Środki z IKE będzie też można wypłacić jednorazowo (albo w ratach). Z kolei środki w ZUS powiększą kwotę emerytury.