flesze: #wynagrodzenie

6 czerwca 2023 r. weszła w życie unijna dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń. Państwa członkowskie UE mają czas do 7 czerwca 2026 r. na wdrożenie jej przepisów do prawa krajowego.

Przepisy dyrektywy mają na celu egzekwowanie równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w państwach członkowskich i zapobieganie różnicom w wynagrodzeniach.

Najważniejsze obowiązki pracodawcy wynikające z dyrektywy to:

  • obowiązek informowania kandydatów do pracy o początkowym poziomie wynagrodzenia lub przedziale wynagrodzenia przewidzianego w odniesieniu do danego stanowiska, opartego na obiektywnych i neutralnych pod względem płci kryteriach;
  • obowiązek raportowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn przez przedsiębiorstwa (publiczne i prywatne) zatrudniające co najmniej 100 pracowników.

W związku z dyrektywą pracodawcy będą musieli dokonać przeglądu procesu rekrutacji, opisów stanowisk oraz polityki wynagradzania pod kątem neutralnych pod względem płci kryteriów wynagradzania.

Pracownicy zyskają natomiast prawo do informacji o średnim poziomie wynagrodzeń pracowników wykonujących pracę o takiej samej wartości.

17 września 2020
Minimalne wynagrodzenie w 2021 r.

W dniu 16 września 2020 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Treść rozporządzenia pokrywa się z pierwszą oficjalną propozycją rządu zaprezentowaną pod koniec lipca. Tym samym minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku wyniesie 2800 zł brutto (obecnie – 2600 zł brutto), a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł brutto (obecnie 17 zł brutto).

Tekst rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000159601.pdf

29 lipca 2020
Minimalne wynagrodzenie w 2021 r.

W dniu 28 lipca 2020 r. rząd przyjął propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Propozycja zakłada, że minimalne wynagrodzenie za pracę w przyszłym roku będzie wynosić 2800 zł brutto (obecnie – 2600 zł brutto), a minimalna stawka godzinowa 18,30 zł brutto (obecnie 17 zł brutto).

Powyższa propozycja będzie teraz przedmiotem dyskusji w ramach Rady Dialogu Społecznego, a zatem ostateczna wysokość wynagrodzenia minimalnego w 2021 r. może różnić się od kwot zaproponowanych przez rząd.

Szczegóły: https://www.gov.pl/web/premier/propozycje-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2021-r

19 grudnia 2019
jawne wynagrodzenie
Do Sejmu trafił projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy. Zgodnie z nowelizacją  pracodawcy musieliby przedstawiać w publikowanych ofertach zatrudnienia wynagrodzenie brutto, które planują zaoferować kandydatom. Jeśli w ofercie zostanie wskazana minimalna i maksymalna wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, pracodawca będzie zobowiązany podać informację o możliwości negocjowania tej kwoty. Niedopełnienie powyższych obowiązków, a także zawarcie umowy o pracę za wynagrodzeniem niższym niż przewidziane w ofercie zagrożone będzie karą grzywny od 1000 do 30000 zł. W uzasadnieniu projektu zwrócono uwagę, że brak informacji o proponowanym wynagrodzeniu w ofertach pracy uderza w szczególnie narażone na dyskryminację grupy osób: młodych pracowników i kobiety. Zgodnie z projektem ustawa miałaby wejść w życie 30 lipca 2020 r.