flesze: #wizy

29 września 2023
Zmiany w wydawaniu wiz

Widać już pierwsze skutki zapowiedzianego w połowie września przez MSZ planu rozwiązania umów z pośrednikami wizowymi w związku z nieprawidłowościami w procesach wizowych.

czytaj dalej
22 sierpnia 2023
Cudzoziemcy przebywający w Polsce nie dostaną wizy do Polski korespondencyjnie

Zasady ustalone w czasie pandemii COVID-19 oraz w czasie wojny w Ukrainie pozwalały obywatelom Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Armenii składać wnioski wizowe w trybie korespondencyjnym lub za pośrednictwem pełnomocnika. Teraz te możliwości zostały istotnie ograniczone.

czytaj dalej
18 sierpnia 2023
Przywileje dla beneficjentów programu „Poland. Business Harbour” również po upływie ważności wizy

Zgodnie z najnowszymi informacjami opublikowanymi przez Prezesa Rady Ministrów, cudzoziemcy posiadający wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour” mogą korzystać z przywilejów wynikających z uczestnictwa w programie – w tym w szczególności z uprawnienia do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej na terytorium RP na zasadach zrównanych z prawami obywateli polskich, również po upływie okresu ważności wizy.

czytaj dalej
10 lipca 2023
Wycofanie projektu rozporządzenia w sprawie państw, w których cudzoziemcy mogą składać wnioski o wydanie wizy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
czytaj dalej
16 czerwca 2023

Wnioski wizowe pracowników wykwalifikowanych rozpatrywane poza kolejnością.

Trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie przyjmowania poza kolejnością niektórych wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy.

czytaj dalej

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad wprowadzeniem do unijnego systemu wizowego elektronicznych dokumentów, które miałyby zastąpić naklejki wizowe odpowiadające wizom Schengen.

Planowane jest też utworzenie jednolitej platformy online do składania wniosków wizowych, bez potrzeby osobistego stawiennictwa we właściwym konsulacie.

Źródło >>>