flesze: #work-life balance

23 maja 2023
Świadectwo pracy

W związku z implementacją dwóch unijnych dyrektyw – Dyrektywy 2019/1152 oraz Dyrektywy 2019/1158 pracodawcy od 23 maja 2023 r. będą musieli uwzględniać w treści świadectwa pracy o informacje odnoszące się do roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy, i dotyczące:

  • wykorzystania przez pracownika nowego rodzaju zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem i przewidzianego w art. 1481 k.p.;
  • wykorzystania przez pracownika urlopu opiekuńczego przewidzianego w art. 1731 k.p., udzielanego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych;
  • dni wykonywania „okazjonalnej” pracy zdalnej przewidzianej w art. 6733k.p.
czytaj dalej
25 kwietnia 2023
W środę, 26 kwietnia 2023 r., wejdzie w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wdrażająca do polskiego ustawodawstwa dwie unijne dyrektywy: dyrektywę 2019/1152 oraz dyrektywę 2019/1158.
czytaj dalej
5 kwietnia 2023

We wtorek, 4 kwietnia 2023 r., w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, wdrażającą do polskiego ustawodawstwa dwie unijne dyrektywy: dyrektywę 2019/1152 oraz dyrektywę 2019/1158.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 21 dni od ich ogłoszenia, tj. 26 kwietnia 2023 r.

Tekst ustawy: >>>

28 marca 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano trzy nowe projekty rozporządzeń Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
czytaj dalej
27 marca 2023

Jak wynika z informacji opublikowanej w piątek przez Kancelarię Prezydenta, 23 marca 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Wdraża ona do polskiego ustawodawstwa dwie unijne dyrektywy: dyrektywę 2019/1152 oraz dyrektywę 2019/1158.

O najważniejszych zmianach wynikających z nowelizacji pisaliśmy tu >>>

Ustawa zostanie teraz opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia.

13 marca 2023
9 marca Sejm, przyjmując cześć senackich poprawek, uchwalił zmiany do Kodeksu pracy wdrażające do polskiego ustawodawstwa dwie unijne dyrektywy:
  • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej,
  • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE.
czytaj dalej