flesze: #delegowanie

21 sierpnia 2020
Delegowanie pracowników

Dnia 20 sierpnia 2020 r. ogłoszona została ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. Przepisy dotyczące delegowania pracowników, implementujące unijną dyrektywę 2018/957, wejdą w życie 4 września 2020 r.

Na mocy ww. ustawy wydłużony został również okres obowiązywania regulacji dotyczącej pracy zdalnej, która zgodnie z pierwotnym brzmieniem tarczy antykryzysowej miała tracić moc po 4 września 2020 r. Dzięki nowelizacji przepisy o pracy zdalnej będą obowiązywać przez okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Ponadto ustawa zawiera korzystną regulację dla przedsiębiorców, którzy do 30 czerwca 2020 r. złożyli wniosek o zwolnienie ze składek ZUS w okresie marzec-maj 2020 r. i jednocześnie opłacili składki za ten okres lub posiadali nadpłatę, którą ZUS z urzędu zaliczał na poczet nieopłaconych składek. Na mocy przepisu szczególnego również w takich przypadkach przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze zwolnienia, a opłacone lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacane składki będą podlegać zwrotowi na zasadach przewidzianych w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Tekst ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000142301.pdf

30 lipca 2020
Delegowanie
Od 30 lipca 2020 r. obowiązują nowe zasady delegowania pracowników w ramach świadczenia usług wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE, które obejmują m.in.:
  • ograniczenie maksymalnego okresu delegowania do 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 18 miesięcy);
  • rozszerzenie katalogu minimalnych warunków zatrudnienia (w szczególności w zakresie wynagrodzenia za pracę);
  • zacieśnioną współpracę pomiędzy właściwymi organami państw członkowskich odpowiadającymi za nadzorowanie warunków zatrudnienia.
Pracodawcy delegujący pracowników za granicę powinni szczegółowo zapoznać się z nowymi przepisami obowiązującymi w państwach, do których wysyłają pracowników. Dodatkowe utrudnienie stanowi jednak fakt, że zgodnie z informacjami dostępnymi na stronach UE w ponad połowie unijnych jurysdykcji brak jest odpowiednich przepisów na dzień wejścia w dyrektywy 2018/957 w życie, pomimo że państwa członkowskie UE były zobowiązane ją wdrożyć do 30 lipca 2020 r. W Polsce ustawa implementująca dyrektywę została 24 lipca 2020 r. uchwalona przez Sejm i na początku sierpnia będzie przedmiotem obrad Senatu.
2 czerwca 2020
Delegowanie pracowników
Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Manuel Campos Sánchez-Bordona 29 maja 2020 r. wydał opinię, w której opowiedział się za odrzuceniem skargi złożonej przez Polskę i Węgry o stwierdzenie nieważności nowej dyrektywy o delegowaniu pracowników (nr sprawy odpowiednio: C-626/18 i C-620/18).
czytaj dalej