flesze: #koronawirus

5 lipca 2023
Obowiązki pracodawców po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego

1 lipca 2023 roku został odwołany stan zagrożenia epidemicznego związany z COVID-19 w Polsce. Dokumenty pobytowe lub dokumenty uprawniające do wykonywania pracy cudzoziemców w Polsce – utracą ważność 31 lipca 2023 roku.

czytaj dalej
27 stycznia 2021
W dniu 28 stycznia 2021 r. upływa dla pracodawców termin na dokonanie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego, na jakie jest lub może być narażony pracownik, w zakresie dotyczącym SARS-CoV-2, sporządzonej przed dniem 29 grudnia 2020 r. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. W pozostałym zakresie, uwzględniającym klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych w brzmieniu nadanym ww. rozporządzeniem, pracodawcy są zobowiązani dokonać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego do dnia 20 listopada 2021 r. Tekst rozporządzenia.
23 grudnia 2020

W dniu 28 grudnia 2020 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (zastępując rozporządzenie z 1 grudnia 2020 r.) regulujące między innymi obostrzenia związane z przeciwdziałaniem COVID-19 dotyczące pracowników i pracodawców. Zgodnie z nowym rozporządzeniem do 17 stycznia 2020 r.:

  • obowiązywać będą dotychczasowe zasady zakrywania ust i nosa w zakładach pracy. W dalszym ciągu należy zatem zakrywać usta i nos jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej (przy czym odkrycie ust i nosa jest możliwie między innymi w przypadku spożywania posiłków lub napojów);
  • wprowadza się 10-dniową kwarantannę w stosunku do osób przekraczających granicę Polski, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Polski; rozporządzenie przewiduje jednak szereg wyjątków – kwarantannie nie będą podlegać między innymi osoby, które przekraczają granicę wewnętrzną UE w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie sąsiadującym oraz osoby zaszczepione.

Niezmiennie (na chwilę obecną do 17 stycznia 2021 r.) zakłady pracy mają obowiązek zapewnić pracownikom i innym osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji, a ponadto odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszące co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Treść rozporządzenia

4 grudnia 2020
W dniu 5 grudnia 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje między innymi następujące zmiany:
  • wprowadzenie możliwości świadczenia pracy zdalnej przez osoby poddane izolacji w warunkach domowych. Projektowana regulacja obejmuje swoim zakresem podmiotowym zarówno pracowników jak i osoby zatrudnione na innych podstawach. Praca zdalna w okresie izolacji domowej może być świadczona za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego. Pracownikowi świadczącemu pracę w trakcie izolacji domowej nie będzie przysługiwać wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy, lecz wynagrodzenie za pracę;
  • za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych przysługuje wynagrodzenie chorobowe albo świadczenie pieniężne z tytułu choroby;
  • wyjątkowe uchylenie zakazu handlu w niedzielę w dniu 6 grudnia 2020 r.;
  • modyfikacje w zakresie przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz szkoleń pracowników transportu kolejowego (polegające w szczególności na zawieszeniu obowiązku przeprowadzania określonych badań i szkoleń w okresie stanu epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego oraz przedłużeniu ważności niektórych badań i dokumentów).
Treść ustawy
2 grudnia 2020

W dniu 2 grudnia 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (tym samym zastępując rozporządzenie obowiązujące od 28 listopada 2020 r.), na podstawie którego zmieniły się między innymi zasady dotyczące przestrzegania obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakładach pracy. Zgodnie z nowym rozporządzeniem:

  • nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej;
  • odkrycie ust i nosa jest możliwie między innymi w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy.

Niezmiennie (na chwilę obecną do 27 grudnia 2020 r.) zakłady pracy mają obowiązek zapewnić pracownikom i innym osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji, a ponadto odległości pomiędzy stanowiskami pracy wynoszące co najmniej 1,5 metra, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii.

Tekst rozporządzenia.

30 listopada 2020
Praca zdalna

W dniu 29 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, które wprost dopuszczają możliwość świadczenia pracy zdalnej przez osoby poddane obowiązkowej kwarantannie. Regulacja obejmuje swoim zakresem zarówno pracowników jak i osoby zatrudnione na innych podstawach. Praca zdalna w okresie kwarantanny może być świadczona za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego. Pracownikowi świadczącemu pracę w trakcie kwarantanny nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe ani zasiłek chorobowy, lecz wynagrodzenie za pracę.

Treść ustawy.

Trwają również pracę nad przepisami dopuszczającymi możliwość świadczenia pracy zdalnej w trakcie izolacji domowej (o tym projekcie pisaliśmy we wcześniejszym fleszu).