flesze: #postępowania sądowe

18 czerwca 2024
Pracownika można zapoznać z zakresem obowiązków przez intranet

Sąd Najwyższy potwierdził, że pracodawca może zapoznać pracownika z zakresem jego obowiązków, zamieszczając informację w tym przedmiocie w intranecie. Tak wynika z postanowienia Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2024 r. (III PSK 26/23).

W sprawie, na kanwie której zapadło orzeczenie, pracownik zarzucił pracodawcy, że opublikował jego zakres obowiązków w intranecie, przez co on sam nie został z tym zakresem wyraźnie zaznajomiony. Dodatkowo pracownik wskazał, że nigdy nie podpisał oświadczenia, które potwierdzałoby fakt zapoznania się z zakresem obowiązków.

czytaj dalej
11 kwietnia 2024
Krytyka pracodawcy nie zawsze będzie podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 20 lutego 2024 r. (48340/20 Dede) stwierdził, że zwolnienie z pracy w trybie dyscyplinarnym za przekazanie krytycznej informacji o działaniach przełożonego jest sprzeczne z art. 10 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, który dotyczy wolności wyrażania opinii.

Spór powstał po tym, jak turecki pracownik wysłał do grupy pracowników z działu HR e-mail, w którym skrytykował metody zarządzania w zakładzie pracy. Zarzucił m.in. dystansowanie się przełożonego, stosowanie nieobiektywnych kryteriów w procesie rekrutacyjnym, faworyzowanie niektórych pracowników i brak działań w celu poprawy ogólnej sytuacji. Pracodawca zwolnił pracownika dyscyplinarnie, gdyż uznał tę wiadomość za naruszenie dóbr osobistych przełożonego oraz za naruszenie porządku pracy.

czytaj dalej
1 września 2023

28 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona m.in. zmiany w regulacji kosztów sądowych w sprawach pracowniczych.

W sprawach pracowniczych, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 50 000 zł pobierana będzie wyłącznie opłata od apelacji, a na dodatek tylko od wartości przedmiotu sporu przewyższającej 50 000 zł. Opłata będzie pobierana na zasadach przewidzianych w art. 13 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

czytaj dalej
21 sierpnia 2023

16 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3321), która rozszerza ochronę pracowników szczególnie chronionych.

O rozwiązaniach, które wprowadza w tym zakresie powyższa nowelizacja, pisaliśmy tu >>>

Przepisy dot. pracowników szczególnie chronionych zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

1 sierpnia 2023
Pracownicy szczególnie chronieni

W piątek, 28 lipca 2023 r., zakończono prace parlamentarne nad nowelizacją ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3321), która rozszerza ochronę pracowników szczególnie chronionych.

czytaj dalej
Zatrudnienie do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
W Sejmie przegłosowano projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3321), który wprowadza istotne zmiany w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy.
czytaj dalej