flesze: #szczególne rozwiązania

Układy zbiorowe pracy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych.

Nowe przepisy mają kompleksowo uregulować zasady zawierania i ewidencjonowania układów zbiorowych pracy oraz porozumień zbiorowych. Najważniejsze, z perspektywy pracodawców, założenia to:

  • Określony czas obowiązywania układu. Wprowadzono dwa okresy obowiązywania układów – 5 lat dla układu zakładowego oraz 10 lat dla układu ponadzakładowego. Strony będą mogły przedłużyć obowiązywanie układu o kolejny okres.
     
  • Otwarty katalog spraw. Zakres spraw, które obejmie układ, będzie ustalany przez strony. Stanowi to znaczne rozszerzenie dotychczasowego katalogu.
czytaj dalej
13 października 2023
Uprawnienia członków komisji wyborczej

W najbliższych wyborach parlamentarnych po raz pierwszy znajdzie zastosowanie nowa treść art. 154 § 4 Kodeksu wyborczego określającego uprawnienia członków obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem przez nich zadań.

czytaj dalej
Niedawno uchwalona Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 655), („Ustawa”) porusza kilka istotnych kwestii prawnopracowniczych. Poniżej prezentujemy najważniejsze z nich:
czytaj dalej
8 października 2020
Nowe ministerstwo
Na mocy rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2020 r. oraz rozporządzeń Rady Ministrów z 7 października 2020  r. dział „praca” został przeniesiony z zakresu kompetencji dotychczasowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (przekształconego w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej) do nowo powstałego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (przekształconego z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju).
27 listopada 2019
ustawa o ofercie publicznej
30 listopada zacznie obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa implementuje dwie dyrektywy (w tym dyrektywę SRD II) i nakłada między innymi obowiązek podjęcia przez walne zgromadzenie spółki publicznej uchwały w sprawie polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej do 30 czerwca 2020 r. Uchwała powinna zawierać informacje o stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia, premiach i innych świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych członków zarządu i rady nadzorczej, okresie, na jaki zostały zawarte umowy z członkami zarządu i rady, a także kryteriach przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. Kolejne uchwały w tym zakresie powinny być podejmowane co najmniej raz na 4 lata. Ustawa przewiduje również obowiązek wprowadzenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa (whistleblowing). W ramach tych procedur emitenci, spółki prowadzące rynek regulowany oraz podmioty świadczące usługi w zakresie udostępniania informacji o transakcjach będą musiały zapewnić pracownikom, którzy zgłaszają naruszenia, ochronę co najmniej przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.