17 stycznia 2020

IKE

Parlament rozpoczął prace nad rządowym projektem ustawy o przeniesieniu środków z otwartych funduszy emerytalnych (OFE) na indywidualne konta emerytalne (IKE). Projekt ustawy dostępny jest pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=968726E333ABAF3CC12584E0004ABEDC

Zgodnie z art. 33 ust. 1 projektu ustawy pieniądze zgromadzone w OFE mają trafiać na IKE automatycznie. Przekazanie oszczędności do ZUS będzie natomiast wymagało złożenia w OFE odpowiedniej deklaracji. Na podjęcie decyzji o przekazaniu oszczędności do ZUS projekt ustawy przewiduje krótki okres dwóch miesięcy: od 1 czerwca (czyli od momentu wejścia projektowanych przepisów w życie) do 1 sierpnia 2020 r.

Środki przenoszone z OFE na IKE zostaną obłożone jednorazową zryczałtowaną opłatą w wysokości 15% wartości środków na rachunku OFE, rozłożoną na dwie raty, ponoszoną przez obywateli. Wypłata środków z IKE po osiągnięciu wieku emerytalnego nie będzie już za to opodatkowana (w przeciwieństwie do środków przeniesionych do ZUS). Środki z IKE będzie też można wypłacić jednorazowo (albo w ratach). Z kolei środki w ZUS powiększą kwotę emerytury.

Więcej z: #ZUS #emerytury