23 maja 2024

Nowe obowiązki pracodawców w związku z implementacją dyrektywy CSRD

Toczą się prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Jednym z celów nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy CSRD, z czego wyniknie nowy obowiązek dla pracodawców w zakresie sprawozdawczości przedsiębiorstw co do zrównoważonego rozwoju. Pracodawcy, w zależności od liczby zatrudnionych osób, będą zobowiązani przedstawiać informacje na temat kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego. Z perspektywy prawa pracy istotna będzie analiza obszaru społecznego (ang. social).

Raportowaniu będą podlegać, w szczególności, informacje na temat:

 • sposobu uwzględniania interesów, poglądów i praw osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie oraz ich wpływu na strategię i model biznesowy jednostki,
 • wdrożonych procedur i polityk wewnętrznych,
 • charakterystyki pracowników oraz pozostałych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie (w szczególności liczby stałych i tymczasowych pracowników z podziałem na płeć, liczbę i wskaźnik rotacji pracowników w okresie raportowanym),
 • podziału stanowisk na najwyższych szczeblach struktury korporacyjnej jednostki ze względu na płeć oraz liczby osób zatrudnionych w poszczególnych grupach wiekowych: poniżej 30 lat, między 30 a 50 rokiem życia oraz powyżej 50 lat,
 • wynagrodzeń pracowników w przedsiębiorstwie, w tym różnic w wynagrodzeniach między pracownikami płci żeńskiej i męskiej,
 • udziału osób z niepełnosprawnościami w zatrudnieniu,
 • skali wypadków pracowniczych,
 • incydentów w zakresie dyskryminacji, włącznie z mobbingiem, oraz przypadków naruszeń praw człowieka.

Powyższy obowiązek sprawozdawczy zostanie wprowadzony w trzech etapach:

 • w 2025 r. złożą raport spółki interesu publicznego zatrudniające powyżej 500 pracowników, które już są objęte dyrektywą NFRD,
 • w 2026 r. złożą raport duże spółki niepodlegające dotąd NFRD, zatrudniające ponad 250 pracowników lub osiągające określone obroty i sumę bilansową,
 • w 2027 r. złożą raport także mniejsze spółki notowane na giełdzie oraz inne przedsiębiorstwa.

Obecnie projekt znajduje się w fazie opiniowania.

Link do projektu >>>

Więcej z: #prawo UE