artykuły: mobbing

30 grudnia 2021
Mobbing to zjawisko szczególnie szkodliwe i niebezpieczne. Niesienie ono negatywne konsekwencje zarówno dla pracowników, jak i samego pracodawcy. Mobbing wpływa bowiem negatywnie na atmosferę pracy i przez to na ocenę pracodawcy przez obecnych, a także potencjalnych pracowników.
więcej
22 lipca 2020
Kodeks pracy w art. 943 § 1 definiuje mobbing jako działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
więcej
6 grudnia 2019
Sygnaliści (ang. whistleblowers) to osoby, które dobrowolnie i w dobrej wierze zgłaszają lub ujawniają informacje o nadużyciach, przyczyniając się do zapobiegania szkodom i wykrywania niebezpieczeństw i zagrożeń  dla  interesu  publicznego,  które w przeciwnym wypadku pozostałyby niewykryte. Chociaż instytucje i organy krajowe, a także organizacje społeczne wielokrotnie zgłaszały potrzebę wprowadzenia regulacji obejmujących ochroną takie osoby, dotychczas w Polsce nie powstała kompleksowa regulacja chroniąca sygnalistów. W...
więcej
19 listopada 2019
7 września 2019 r. w życie weszła istotna zmiana do przepisów Kodeksu pracy, ułatwiająca pracownikom dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu. Zgodnie z art. 943 Kodeksu pracy zatrudniony może dochodzić od pracodawcy zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem lub też odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Dotychczas warunkiem ubiegania się o odszkodowanie był jednak wymóg, by pracownik rozwiązał stosunek pracy, wskazując jako przyczynę właśnie mobbing.
więcej