artykuły: własność intelektualna

Wizerunek osób fizycznych jest chroniony prawem. W Polsce podlega on ochronie jako dana osobowa, dobro osobiste, ale też jest chroniony prawem autorskim. Każda z tych regulacji ma trochę inne założenia i warunki korzystania z wizerunku. Pracodawca, chcąc wykorzystać wizerunek pracownika w publikacji reklamowej, winien zrobić to tak, by spełnić wymogi nakładane przez każdy z tych reżimów, z zachowaniem wymogów określonych przez wszystkie przepisy mające w tym względzie zastosowanie.
więcej
Pracodawcy często uznają, że nie ma potrzeby zawierania w umowach o pracę postanowień regulujących prawa autorskie do utworów wytworzonych przez pracownika. Polegają na ogólnej zasadzie, że utwory stworzone w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy pracodawca nabywa automatycznie1, lub że prawa do nich powstają na jego rzecz z mocy prawa (jak w przypadku programów komputerowych)2. W związku z tym regulacje w umowie z pracownikiem są zbędne. W pewnym zakresie jest to oczywiście prawda. Diabeł jednak tkwi w szczegółach. Gdy pracodawca polega wyłącznie na...
więcej
29 listopada 2019
Ustalenie, czy dany wytwór działalności pracownika jest utworem pracowniczym, ma bardzo praktyczny i doniosły wymiar. Wykorzystanie sprzętu lub materiałów pracodawcy nie zawsze przesądzi o zakwalifikowaniu utworu do kategorii utworów pracowniczych. Podobnie wykorzystanie przez pracownika własnego sprzętu lub materiałów nie oznacza automatycznie, że powstały utwór nie jest utworem pracowniczym. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 czerwca 2018 r. (I ACa 18/17)
więcej