artykuły: zatrudnianie cudzoziemców

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów kilka dni temu pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z zapowiedziami prace nad projektem mają się zakończyć w II kwartale 2024 r. Projekt przewiduje zmiany w kilku istotnych obszarach, m.in.:

  • wdrożenie do polskiego prawa przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1883 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Niebieska Karta UE),
  • zastąpienie obowiązku składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w formie papierowej, osobiście w siedzibie urzędu wojewódzkiego obowiązkiem składania takich wniosków w postaci elektronicznej.
więcej
Dla pracodawcy prowadzącego rekrutację kluczowe są kompetencje zawodowe kandydatów. Równie istotny bywa jednak termin rozpoczęcia przez nich pracy. Na datę rozpoczęcia pracy wpływa nie tylko okres wypowiedzenia w związku z aktualnym zatrudnieniem kandydata. W przypadku kandydatów będących obywatelami państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii) liczy się konieczność legalizacji pobytu i pracy na terytorium Polski.
więcej
Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 8 kwietnia 2022 r. wprowadziła zawieszenie terminów dla postępowań administracyjnych dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce.
więcej

21 marca 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ogłoszona została w dzienniku ustaw 23 marca 2023 r. i z pewnymi wyjątkami wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Celem nowelizacji jest zapewnienie stosowania rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 oraz 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. Rozporządzenia te regulują zasady wjazdu i pobytu obywateli krajów trzecich na terytorium państw obszaru Schengen oraz użytkowanie przez państwa członkowskie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS).

więcej

13 września 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców (nr z wykazu: 400). Ma on przede wszystkim stanowić kompleksowy akt prawny, regulujący kluczowe zagadnienia dotyczące zatrudniania cudzoziemców – obecnie rozsiane po różnych ustawach i rozporządzeniach. Ma też – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu – doprowadzić do usprawnienia procedur i skrócenia czasu oczekiwania na decyzje. 

więcej
24 listopada 2022

Popularność pracy zdalnej i jej rozmaitych postaci, w tym tzw. cyfrowego nomadyzmu (ang. digital nomadism) nie słabnie. Pracodawcy korzystający dzięki niej z globalnego rynku pracy, nieograniczeni granicami państwowymi ani obywatelstwem pracowników, muszą jednak brać pod uwagę szereg aspektów prawnych, które nie występują w przypadku „tradycyjnego” zatrudnienia. Chodzi nie tylko o kwestie nadzoru nad wykonywaniem pracy czy związane z rekompensowaniem pracownikom kosztów pracy spoza biura, ale przede wszystkim o kwestie takie jak prawo mające zastosowanie do stosunku pracy czy legalizacja pracy i pobytu pracownika w kraju wykonywania pracy.

więcej