artykuły: ZUS

16 marca 2022

W ostatnim czasie Sąd Najwyższy podjął 2 istotne z punktu widzenia ubezpieczeń społecznych uchwały (III UZP 3/21 oraz III UZP 6/21). Obie uchwały dotyczące interpretacji art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych („Ustawa”) nie  są korzystne dla przedsiębiorców.

więcej
29 grudnia 2021
Możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich elektronicznie pojawiła się w 2016 r., a od 1 grudnia 2018 r. jest to jedyna dopuszczalna forma ich wystawiania (zaświadczenia w formie papierowej wydawane są wyjątkowo, w określonych sytuacjach). Dotyczy to również zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, czyli tzw. zwolnień lekarskich. Prawie każde zwolnienie lekarskie trafia dziś bezpośrednio do pracodawcy, bez udziału pracownika. Może to budzić wątpliwość, czy pracownik nadal musi informować pracodawcę o nieobecności w pracy w związku ze...
więcej
27 października 2021
Początek roku 2022 przyniesie istotne zmiany ubezpieczeń społecznych zarówno dla ubezpieczonych (pracowników), jak i dla płatników (pracodawców). Zmiany są związane z nowelizacją przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, w tym ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (ustawa z dnia 24 czerwca 2021 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i niektórych innych ustaw), której część przepisów obowiązuje już od 18 września 2021 roku.  
więcej
23 grudnia 2020
Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy składek oraz osoby fizyczne zlecające dzieło będą zobowiązani do informowania ZUS o zawieraniu umów o dzieło niepodlegających składkom na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dzięki temu nowemu obowiązkowi ZUS będzie mógł weryfikować istnienie obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy o dzieło. Lakoniczna regulacja w tym zakresie może jednak budzić wiele praktycznych wątpliwości.
więcej
16 grudnia 2020
Umowa o pracę w całości wykonywana na terytorium Polski zawarta z pracodawcą, który nie posiada siedziby na terenie UE, EOG ani Szwajcarii, może nie stanowić tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Takie stanowisko zajął ZUS w jednej z interpretacji indywidualnych.
więcej