artykuły: pracownicy z niepełnosprawnościami

Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest jedną z form wsparcia pracodawców zatrudniających takie osoby zgodnie z art. 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, dalej: ustawa o rehabilitacji).
więcej
Wielu pracodawców uważa, że ma prawo żądać od pracownika podania danych dotyczących jego niepełnosprawności, bowiem na pracodawcy ciążą określone obowiązki polegające na konieczności zapewnienia szczególnych uprawnień pracownikom niepełnosprawnym. Do kwestii tej odniósł się Urząd Ochrony Danych Osobowych („UODO”) w swoim stanowisku opublikowanym 24 sierpnia 2020 r., w którym przypomniał, że to od pracownika zależy, czy zdecyduje się na podanie tego rodzaju danych.
więcej
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r., czyli tzw. Tarcza Antykryzysowa 1.0, wprowadziła szereg nowych przepisów do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako specustawa). Jej głównym celem było przede wszystkim umożliwienie pracodawcom utrzymanie miejsc pracy na czas zawieszenia działalności lub zmniejszenia przychodów. Zawiera ona także ważne przepisy dotyczące przedłużania ważności orzeczeń o...
więcej
Na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy rośnie świadomość firm zaangażowanych społecznie. Zwracają one coraz większą uwagę na wykluczenie oraz różnorodność wśród pracowników. Jednym z przejawów takiej otwartości i społecznej odpowiedzialności jest stopniowy wzrost zainteresowania zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami. To dowód na to, że zwiększa się rola tych pracodawców, którzy są bardziej inkluzywni (ang. inclusion – włączanie), czyli włączają jak najwięcej pracowników w życie firmy.
więcej