artykuły: różne

21 grudnia 2020
Członkowie zarządu z istoty sprawowanej funkcji podejmują kluczowe decyzje biznesowe. Mają również dostęp do informacji poufnych, w tym zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, których ujawnienie lub wykorzystanie może narazić spółkę na szkodę.
więcej
2 listopada 2020
Jednym  z podstawowych obowiązków pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest zakaz dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie (art. 229 § 4 kodeksu pracy).
więcej
18 grudnia 2019
Kodeks pracy reguluje terminy przedawnienia dla roszczeń pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych. Ta grupa roszczeń, zgodnie z art. 291 § 2 k.p., ulega przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia. Nie jest do końca jasne, od kiedy należy liczyć początek tych terminów.
więcej
16 grudnia 2019
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy (art. 100 § 2 pkt 6) na pracowniku spoczywa obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego. Co się pod tym kryje?
więcej
11 grudnia 2019
Czy po nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji należy wskazywać w umowie z pracownikiem wyraźny obowiązek zachowania poufności po ustaniu zatrudnienia?  
więcej
27 listopada 2019
Nasz blog jest dla wszystkich tych, którzy swoje zawodowe życie związali z prawem pracy oraz HR. Rola prawa pracy zauważalnie rośnie. Rośnie też złożoność zagadnień w tym obszarze. Bez dużej przesady można powiedzieć, że wszystko, a co najmniej wiele, obraca się w przedsiębiorstwie wokół pracownika. Oprócz inflacji samych przepisów mają na to wpływ zmiany społeczne i cywilizacyjne, w tym zmiany demograficzne, wzrost mobilności pracowników i rozwój nowych technologii.
więcej