28 marca 2024

Kolejny etap prac nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się informacje o złożonych w marcu stanowiskach m.in. wojewodów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących prac nad nowelizacją ustawy o cudzoziemcach. W poszczególnych opiniach, już na tym etapie prac nad ustawą, pojawiają się rozbieżne stanowiska dotyczące m.in. elektronizacji procesu legalizacji (o czym pisaliśmy w ubiegłym tygodniu) czy usunięcia z decyzji o udzieleniu tzw. Niebieskiej Karty UE informacji o warunkach wykonywania pracy czy podmiocie zatrudniającym.

Przedstawiciele pracodawców wskazują m.in, że podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcom powinny móc monitorować status toczących się postępowań legalizacyjnych, o czym milczy ustawa w obecnym brzmieniu.

Wojewoda Mazowiecki postuluje natomiast m.in.:

  • uproszczenie procedur udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt w przypadku pracy u tego samego pracodawcy, kontynuacji studiów, nauki itp.,
  • wyłączenie stosowania art. 37 k.p.a. z postępowań dotyczących udzielania zezwolenia na pobyt czasowy, stały oraz rezydenta długoterminowego UE,
  • wpisanie do ustawy obowiązku złożenia wraz z wnioskiem prawidłowego dokumentu pełnomocnictwa,
  • ewentualne ustawowe wprowadzenie instytucji profesjonalnego pełnomocnika.

Teraz wnioskodawca projektu, tj. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, powinien odnieść się do wniesionych uwag oraz stanowisk.

Będziemy z uwagą śledzić dalszy proces i informować na bieżąco o najważniejszych zmianach w omawianym projekcie ustawy nowelizującej ustawę o cudzoziemcach.

Więcej z: #cudzoziemcy