3 kwietnia 2024

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów

28 marca 2024 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został kolejny (datowany na 27 marca 2024 r.) projekt ustawy, której celem jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. 2 kwietnia 2024 r. projekt został przyjęty przez Radę Ministrów, dlatego należy spodziewać się, że wkrótce trafi pod obrady Sejmu.

Najważniejsze dla pracodawców zmiany względem poprzedniego projektu:

  • Przedmiot naruszeń. Z katalogu obszarów, których naruszenia będą mogły być przedmiotem zgłoszeń sygnalistów, wykreślono handel ludźmi. Doprecyzowano również, że dopuszczalne będą zgłoszenia jedynie konstytucyjnych naruszeń wolności i praw człowieka i obywatela występujących w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej.
  • Prokurent sygnalistą. Wprost stwierdzono, że sygnalistą będzie mógł być również prokurent.
     
  • Wysokość odszkodowania dla sygnalisty. Sygnalista, względem którego zastosowano niezgodne z projektowaną ustawą środki odwetowe, ma mieć prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku (poprzedni projekt ustawy zakładał minimalne odszkodowanie w wysokości 12-krotności przeciętnego wynagrodzenia).

Tekst projektu dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji:  >>>.

Więcej z: #sygnaliści