2 lipca 2024

Nowy projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych

25 czerwca 2024 r. opublikowano nowy projekt ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych, datowany na 20 czerwca 2024 r. (numer w wykazie prac legislacyjnych: UC34).
Projektowane przepisy mają w całości zastąpić Dział XI Kodeksu pracy, który aktualnie reguluje materię układów zbiorowych pracy.

Najważniejsze założenia projektowanych przepisów:

 • obowiązek podejmowania, raz na 2 lata, rokowań w celu zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy – dotyczy to pracodawców:
  • u których działa co najmniej 1 organizacja związkowa,
  • którzy zatrudniają co najmniej 50 osób wykonujących pracę zarobkową,
  • którzy nie są objęci zakładowym układem zbiorowym pracy

(pierwsze rokowania mają zostać podjęte w ciągu dwóch lat od daty wejścia nowych przepisów w życie),

 • wprowadzenie katalogu spraw – możliwość uregulowania w układzie zbiorowym pracy kwestii dotyczących np. systemów i rozkładów czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych, warunków wynagradzania czy organizacji pracy,
 • wprowadzenie maksymalnych okresów obowiązywania układów zbiorowych pracy:
  • 5 lat dla zakładowego układu zbiorowego pracy z możliwością przedłużenia o kolejne 5 lat,
  • 10 lat dla ponadzakładowego układu zbiorowego pracy z możliwością przedłużenia o kolejne 10 lat,
 • uproszczenie procedury rozszerzenia ponadzakładowego układu zbiorowego pracy,
 • możliwość wystąpienia z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy przez podmioty, które nie są jego stronami, a są nim objęte,
 • uproszczenie procedury rejestrowania układów zbiorowych pracy – zgłoszenie do Krajowej Ewidencji Układów Zbiorowych Pracy za pomocą systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z projektem nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2025 r.

Tekst projektu