Układy zbiorowe pracy

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów opublikowano założenia do projektu ustawy o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych.

Nowe przepisy mają kompleksowo uregulować zasady zawierania i ewidencjonowania układów zbiorowych pracy oraz porozumień zbiorowych. Najważniejsze, z perspektywy pracodawców, założenia to:

 • Określony czas obowiązywania układu. Wprowadzono dwa okresy obowiązywania układów – 5 lat dla układu zakładowego oraz 10 lat dla układu ponadzakładowego. Strony będą mogły przedłużyć obowiązywanie układu o kolejny okres.
   
 • Otwarty katalog spraw. Zakres spraw, które obejmie układ, będzie ustalany przez strony. Stanowi to znaczne rozszerzenie dotychczasowego katalogu.
 • Pomoc mediatora. Strony prowadzące negocjacje treści układu będą mogły skorzystać z pomocy mediatora.
   
 • Uproszczenia w rejestracji układów zbiorowych pracy. Zrezygnowano m.in. z dotychczasowej skomplikowanej procedury wymagającej przesyłania treści układów czy prowadzenia korespondencji wyłącznie w formie pisemnej. Założenia przewidują również, że wpis do Krajowej Ewidencji Układów Zbiorowych Pracy będzie dokonywany elektronicznie.
   
 • Ułatwienie procedury rozszerzenia układu. Z wnioskiem do ministra właściwego do spraw pracy o rozszerzenie układu ponadzakładowego mają zwracać się wspólnie pracodawca nieobjęty układem i działająca u niego organizacja związkowa. Zgodnie z aktualnymi przepisami o rozszerzenie układu mogły wnioskować jedynie organizacje pracodawców i ponadzakładowych organizacji związkowych, które zawarły układ.
   
 • Łatwiejsze wystąpienie z układu ponadzakładowego. Zaproponowano uproszczenie procedury wystąpienia z układu ponadzakładowego podmiotom, które nie są w stanie go realizować z przyczyn ekonomicznych.

Sam projekt nie został jeszcze opublikowany. Termin jego przyjęcia przez Radę Ministrów przewiduje się na III kwartał 2024 r.