15 maja 2024

Węższy zakres nowelizacji ustawy o cudzoziemcach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ograniczono zakres przewidywanych zmian, koncentrując się na regulacjach dotyczących zobowiązań traktatowych wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak również płynących z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE.

Inne zmiany, które obejmowała poprzednia wersja projektu nowelizacji (np. dotyczące elektronizacji postępowań w sprawach legalizacji pobytu w Polsce), mają być uregulowane odrębnie.

Do najistotniejszych, przewidzianych najnowszym projektem, zmian dotyczących „Niebieskiej Karty UE” zaliczyć należy:

  • złagodzenie wymogów dotyczących wymaganego minimalnego okresu obowiązywania umowy dotyczącej zatrudnienia cudzoziemca w Polsce – skrócono go z 12 miesięcy do 6 miesięcy,
  • poszerzenie możliwości aktywności zarobkowych cudzoziemców w Polsce – posiadaczom „Niebieskiej Karty UE” przyznano prawo do uzupełniającego (tj. oprócz zatrudnienia stanowiącego podstawę wydania zezwolenia) podjęcia działalności gospodarczej w Polsce na takich samych zasadach co obywatele Polski,
  • uelastycznienie prawa do pracy – zrezygnowano ze wskazywania w decyzji o przyznaniu „Niebieskiej Karty UE” nazwy konkretnego pracodawcy, stanowiska i warunków zatrudnienia,
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji cudzoziemców – wprowadzono dodatkowy (3- albo 6-miesięczny) okres na poszukiwanie przez cudzoziemca pracy w Polsce przed wydaniem decyzji o cofnięciu mu „Niebieskiej Karty UE”.

Projekt reguluje także procedurę udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej posiadacza „Niebieskiej Karty UE”. Takie zezwolenie ma być udzielane, gdy celem pobytu cudzoziemca w Polsce jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, a nadto cudzoziemiec:

  • posiada „Niebieską Kartę UE” wydaną przez inne państwo członkowskie UE,
  • zawarł umowę (np. o pracę / zlecenie) na okres co najmniej 6 miesięcy,
  • posiada kwalifikacje wymagane w przypadku zawodów regulowanych,
  • ma ubezpieczenie zdrowotne w Polsce,
  • otrzymuje w Polsce wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości.

Do nowych regulacji zostaną również dostosowane przepisy dotyczące uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną.

Więcej z: #cudzoziemcy