18 czerwca 2024

Coraz więcej cudzoziemców na polskim rynku pracy

Zgodnie z najnowszą (opublikowaną 11 czerwca 2024 r.) informacją Głównego Urzędu Statystycznego na koniec grudnia 2023 r. w Polsce pracowało ponad milion cudzoziemców (1015,1 tys.). Ich udział w ogólnej liczbie wykonujących pracę w Polsce wyniósł tym samym 6,6%. Oznacza to wzrost liczby pracujących w Polsce cudzoziemców o 4,2% w ciągu zeszłego roku (porównując statystykę ze stycznia i grudnia 2023 r.).

Istotna część zatrudnionych w Polsce cudzoziemców wykonywała pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne – zgodnie z informacją GUS na koniec zeszłego roku było 395,6 tys. takich osób.

Zdecydowaną większość zatrudnionych cudzoziemców stanowili obywatele Ukrainy (ok. 69%) oraz Białorusi (ok. 11,5%). Istotny wzrost udziału w polskim rynku pracy odnotowano w przypadku obywateli Filipin i Indii.

Cudzoziemcy znajdowali zatrudnienie przede wszystkim w następujących sektorach gospodarki:

  • działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, która obejmuje m.in. działalność agencji zatrudnienia (ok. 217,7 tys.),
  • przetwórstwo przemysłowe (ok. 179,7 tys.),
  • transport i gospodarka magazynowa (ok. 149,7 tys.).

Źródło danych GUS / Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Więcej z: #cudzoziemcy