4 kwietnia 2024

Polski rząd planuje przedłużyć okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy do 30 września 2025 roku!

Na stronie KPRM pojawił się komunikat o trwających pracach nad nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zapoznaliśmy się z głównymi założeniami przedstawionego projektu i poniżej przedstawiamy wybrane, najbardziej znaczące spośród planowanych rozwiązań:

 • w zakresie okresu legalności pobytu w Polsce – przedłużenie do 30 września 2025 r. m.in.:
  • okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, jest uznawany za legalny,
  • okresu ważności wiz krajowych oraz zezwoleń pobytowych wydanych obywatelom Ukrainy,
  • okresu, w którym pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest legalny na podstawie: wizy Schengen wydanej przez organ polski, wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
  • okresu ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy,
  • okresu, w którym bieg terminów na załatwienie spraw dotyczących udzielenia cudzoziemcowi zezwoleń pobytowych w postępowaniach prowadzonych przez wojewodę nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu,
    
 • w zakresie ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli Ukrainy posiadających PESEL UKR:
  • umożliwienie ubiegania się o udzielenie pobytu czasowego dla obywateli UKR w celu łączenia rodzin,
  • wprowadzenie uproszczonej ścieżki ubiegania się o pobyt czasowy dla osób posiadających status UKR,
  • rozszerzenie zakresu osób objętych przepisami ustawy o dwie kategorie cudzoziemców, tj. o małoletnie dzieci obywateli Ukrainy oraz o małoletnie dzieci małżonków obywateli Ukrainy, nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego,
    
 • w zakresie uzyskania PESEL UKR:
  • wprowadzenie obowiązku złożenia wniosku o PESEL UKR niezwłocznie po przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • obniżenie górnej granicy wieku małoletnich, od których nie wymaga się osobistego stawiennictwa przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL ze statusem „UKR”, z 12. roku życia, na 6. rok życia oraz wprowadzenie obowiązku pobierania odcisków palców do bazy PESEL UKR od dzieci, które ukończyły 6. rok życia,
  • wprowadzenie potwierdzania tożsamości przy nadawaniu numeru PESEL wyłącznie w oparciu o ważny dokument podróży,
  • dodanie nowego statusu w rejestrze PESEL – CUKR, w przypadku uzyskania przez osobę mającą status UKR karty pobytu czasowego we wprowadzanym w ustawie uproszczonym trybie,
  • doprecyzowanie daty rejestracji statusu UKR w przypadku jego przywrócenia oraz ponownego nadania.

O dalszych etapach prac będziemy informować Państwa na bieżąco.

Więcej z: #Ukraina