21 maja 2024

Założenia projektu zmian w Kodeksie pracy – staż pracy

13 maja 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia projektu ustawy o zmianie Kodeksu pracy (numer projektu UD59). Proponowane zmiany obejmują w szczególności wliczanie do okresu zatrudnienia:

 • okresów wykonywania pracy na podstawie: umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
 • okresów prowadzenia pozarolniczej działalności, m.in.:
  • prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej,
  • pełnienia mandatu posła, posła do Parlamentu Europejskiego lub senatora,
  • wykonywania odpłatnie pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • pełnienia czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego,
  • odbywania służby zastępczej,
  • wykonywania pracy z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • niektórych okresów niepodlegania ubezpieczeniom społecznym przewidzianych w przepisach szczególnych, związanych z wykonywaniem pracy lub działalności co do zasady stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych (np. wykonywanie pracy na podstawie umowy o świadczenie usług przez uczniów szkół ponadpodstawowych lub studentów do ukończenia 26 lat). Projekt zakłada, że wymienione okresy będą potwierdzane zaświadczeniem wydawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjęcie projektu ustawy przez Radę Ministrów zaplanowano na III kwartał 2024 r.

Tekst założeń do projektu >>>

Więcej z: #ZUS